Emisja Obligacji Serii B

Data: 
26 kwi 2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) decyzji w sprawie emisji nie więcej niż 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000.000 PLN, emitowanych w ramach programu emisji obligacji („Obligacje Serii B”), oraz raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie przydziału 1.000.000 Obligacji Serii B, Spółka niniejszym informuje, że w związku z rejestracją w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 26 kwietnia 2019 r. 1.000.000 Obligacji Serii B, Spółka wyemitowała 1.000.000 Obligacji Serii B, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji Serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub Bondspot S.A. („Bondspot”) w ramach rynku Catalyst. Pełna treść warunków emisji Obligacji Serii B zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po wprowadzeniu Obligacji Serii B do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW lub Bondspot w ramach rynku Catalyst.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat emisji Obligacji Serii B. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji Obligacji Serii B i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji Obligacji Serii B albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. W związku z ofertą lub emisją Obligacji Serii B nie było wymagane udostępnienie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji Serii B, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji Serii B w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obligacje Serii B były oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
14/2019
Ostatnia aktualizacja 26.04.2019