Dokonanie przez KDPW asymilacji akcji serii J z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym

Data: 
16 kwi 2015

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku, Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że uchwałą nr 233/15  z dnia 16 kwietnia 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) postanowił dokonać w dniu 20 kwietnia 2015 roku asymilacji 243.932.490 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki oznaczonych kodem PLCFRPT00021 z 216.196.025 akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLCFRPT00013. Akcje objęte asymilacją otrzymały kod PLCFRPT00013.

W związku z powyższym spełniony został warunek wprowadzenia akcji serii J Spółki do obrotu giełdowego, wskazany w uchwale Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 337/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
22/2015
Ostatnia aktualizacja 16.04.2015