Decyzja o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na nabywanie akcji Netia S.A.

Data: 
30 cze 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) z dnia 15 kwietnia 2021 r., dotyczącego zamiaru kontynuacji nabywania przez Spółkę akcji spółki Netia S.A. z siedzibą w Warszawie („Netia”) w ramach transakcji zawieranych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A., Zarząd Spółki informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. podjął uchwałę o zwiększeniu puli środków przeznaczonych na kontynuację nabywania akcji Netii w ten sposób, że:

  • cena nabycia 1 (jednej) akcji Netii nie będzie wyższa niż 7,00 PLN,
  • łączna cena nabycia wszystkich akcji Netii pozostających na dzień niniejszego raportu bieżącego w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych Netii nie będzie wyższa niż 604,1 mln PLN.

Nabywanie akcji Netii może być realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały Zarządu Spółki.

W dniu 30 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na dokonanie powyższych czynności.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
RB nr 16/2021 236.93 KB
Kategoria: 
Numer Raportu: 
16/2021
Ostatnia aktualizacja 30.06.2021