Decyzja o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu Obligacji Serii B i C

Data: 
17 sty 2024

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 17 stycznia 2024 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu („Przedterminowy Wykup”) wszystkich pozostałych w obrocie:

(i)        223.798 obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 223.798.000 PLN, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 kwietnia 2019 r. z datą wykupu określoną w warunkach emisji obligacji serii B na 24 kwietnia 2026 r., oznaczonych kodem ISIN PLCFRPT00047 i notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w ramach rynku Catalyst pod nazwą skróconą CPS0426 („Obligacje Serii B”); oraz

(ii)      88.053 obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 88.053.000 PLN, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 14 lutego 2020 r. z datą wykupu określoną w warunkach emisji obligacji serii C na 12 lutego 2027 r., oznaczonych kodem ISIN PLCFRPT00054 i notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst pod nazwą skróconą CPS0227 („Obligacje Serii C”) (Obligacje Serii B oraz Obligacje Serii C dalej łącznie jako „Obligacje”).

Dzień Przedterminowego Wykupu został ustalony na 5 lutego 2024 r., natomiast dniem ustalenia praw do świadczeń z Obligacji jest 26 stycznia 2024 r. Przedterminowy Wykup nastąpi według wartości nominalnej Obligacji, wraz z narosłymi odsetkami oraz za zapłatą premii za Przedterminowy Wykup (w przypadku Obligacji Serii C), które zostały określone odpowiednio w warunkach emisji Obligacji Serii B oraz warunkach emisji Obligacji Serii C.

Przedterminowy Wykup będzie realizowany za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy.

W związku z Przedterminowym Wykupem, Spółka złoży stosowny wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst, począwszy od dnia 24 stycznia 2024 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę m.in. w sprawie wyrażenia zgody na Przedterminowy Wykup, w tym na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania finansowego w związku z Przedterminowym Wykupem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
2/2024
Ostatnia aktualizacja 30.01.2024