Decyzja o nabyciu 58.709.376 akcji spółki „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie od Karswell Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr w dniu 2 października 2018 r.

Data: 
26 wrz 2018

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie („Cyfrowy Polsat”, „Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. dotyczącego zawarcia ze spółką Karswell Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Karswell”) aneksu do Umowy w przedmiocie wspólnego nabycia akcji Netia w Wezwaniu oraz umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji (Agreement on the Joint Acquisition of Shares in a Tender Offer and Preliminary Share Purchase Agreement) z dnia 5 grudnia 2017 r. („Porozumienie Nabywających”), iż w dniu 26 września 2018 r. podjął decyzję o nabyciu 58.709.376 akcji Netia od spółki Karswell za cenę sprzedaży w kwocie łącznie 338.753.099,52 PLN (tj. 5,77 PLN za jedną akcję) równej cenie, za którą Karswell nabył ww. akcje w Wezwaniu („Transakcja”).

Ponadto, zgodnie z Porozumieniem Nabywających, Cyfrowy Polsat zapłaci na rzecz Karswell kwotę 4.135.108,04 PLN tytułem wynagrodzenia za okres pomiędzy dniem rozliczenia transakcji nabycia przez Karswell ostatniej akcji objętej Wezwaniem a dniem, w którym nastąpi sprzedaż 58.709.376 akcji nabytych przez Karswell w ramach Wezwania na rzecz Spółki, tj. 2 października 2018 r. („Okres Przejściowy”) w wysokości odpowiadającej średniemu ważonemu kosztowi finansowania grupy kapitałowej Spółki przez instytucje finansowe przeliczonej na określony ułamek ceny, za którą Karswell nabył akcje w Wezwaniu, za każdy dzień Okresu Przejściowego w odniesieniu do nabywanego pakietu.

Transakcja zostanie przeprowadzona w dniu 2 października 2018 r. w transakcji poza rynkiem regulowanym.

Wcześniej, w dniu 3 lipca 2018 roku, Cyfrowy Polsat nabył od Karswell 17.331.023 akcji spółki Netia (por. raport bieżący nr 26/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.).

Po przeprowadzeniu Transakcji:

(i)   Cyfrowy Polsat będzie posiadał bezpośrednio 221.404.885 akcji Netii reprezentujących łącznie 65,98% kapitału zakładowego Netii oraz uprawniających do 221.404.885 głosów na walnym zgromadzeniu Netii stanowiących 65,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii;

(ii)  Karswell nie będzie posiadał bezpośrednio akcji Netii.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
29/2018
Ostatnia aktualizacja 26.09.2018