Agencja S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingu dla Grupy Cyfrowego Polsatu

Data: 
18 kwi 2017

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2017 r. agencja ratingowa S&P Global Ratings (poprzednio Standard&Poor’s Rating Services) („S&P”) podwyższyła perspektywę ratingu Grupy Cyfrowego Polsatu („Grupa”) do pozytywnej ze stabilnej, utrzymując rating korporacyjny (ang. corporate credit rating) na poziomie BB+.

W uzasadnieniu agencja S&P podała, że podwyższenie perspektywy odzwierciedla w szczególności silne wyniki oraz istotne możliwości Grupy w zakresie redukcji zadłużenia w latach 2017-2018, czego wyrazem jest m.in. planowany na 26 kwietnia 2017 r. wykup wysokooprocentowanych obligacji Litenite za kwotę ok. 950 mln zł (o szczegółach wcześniejszego wykupu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.).

S&P oczekuje, że dzięki silnej pozycji na polskim rynku telekomunikacyjnym i płatnej telewizji w ciągu najbliższych dwóch lat Grupa będzie odnotowywała stabilne wyniki operacyjne, które przełożą się na wysoki, stabilny poziom zysku EBITDA. Jednocześnie, przy wydatkach inwestycyjnych na poziomie nieprzekraczającym 10% przychodów i spadających kosztach odsetkowych wynikających z delewarowania, Grupa będzie generowała w najbliższych latach silny strumień wolnych przepływów pieniężnych na poziomie szacowanym przez S&P na ok. 1,6 mld zł rocznie. Agencja S&P spodziewa się, że priorytetem Grupy pozostanie polityka konsekwentnego oddłużania, a wypłaty dywidendy zostaną utrzymane na umiarkowanym poziomie.

S&P widzi możliwość podniesienia ratingu Grupy do poziomu BBB- w okresie najbliższych 12 miesięcy, jeśli Grupa będzie kontynuowała realizację korzystnych wyników operacyjnych wyrażonych przynajmniej stabilnym wynikiem EBITDA, jednocześnie wykorzystując wolne przepływy pieniężne do dalszego obniżania zadłużenia. Z kolei wycofanie pozytywnej perspektywy ratingu wynikać mogłoby z pogorszenia wyników operacyjnych w efekcie ostrzejszej niż aktualnie zakładana sytuacji konkurencyjnej, co przekładałoby się na wolniejsze tempo oddłużania Grupy. 

Rating nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
8/2017
Ostatnia aktualizacja 18.04.2017