Agencja Moody’s Investors Service obniżyła rating kredytowy Grupy Polsat Plus

Data: 
05 paź 2022

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2022 r. agencja ratingowa Moody’s Investors Service („Moody’s”) obniżyła rating korporacyjny (ang. corporate family rating) Grupy Cyfrowego Polsatu („Grupa”) z poziomu Ba1 do poziomu Ba3, określając perspektywę ratingu jako negatywną.

W uzasadnieniu agencja Moody’s podkreśliła, że akcja ratingowa jest konsekwencją procesu przeglądu zainicjowanego w dniu 23 grudnia 2021 roku, wynikającego z decyzji Grupy dotyczącej poluźnienia polityki finansowej celem sfinansowania nowych inwestycji w obszarze produkcji energii odnawialnej oraz nieruchomości.

Agencja Moody’s podała, że obniżenie ratingu odzwierciedla: (1) osłabienie parametrów kredytowych wynikające z obserwowanego wzrostu kosztów operacyjnych i niższych niż zakładano przychodów w segmencie mediowym, (2) agresywną politykę finansową mającą na celu wsparcie inwestycji w nowe obszary, tj. energetykę odnawialną i nieruchomości, (3) mniejsze zasoby bieżącej płynności wynikające ze zbliżających się płatności za odnowienie częstotliwości telekomunikacyjnych oraz (4) zbliżający się termin spłaty kredytu bankowego, który przypada na 2024 rok.

Moody’s spodziewa się, iż poziom zadłużenia Grupy utrzyma się na podwyższonym poziomie rzędu 3,5x (wg metodologii własnej Moody’s), jednocześnie podkreślając, iż Grupa będzie w stanie sprostać wyzwaniom wynikającym z rosnących cen energii elektrycznej z uwagi na istniejące już moce wytwórcze w zakresie energii odnawialnej, które Grupa przejmie w 2023 roku.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
27/2022
Ostatnia aktualizacja 05.10.2022