Ujawnienie stanu posiadania

Akcjonariusze z udziałem >5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 ust. 1, Dz.U.05.184.1539 z późn. zmianami), posiadacze akcji spółek publicznych notowanych na GPW zobowiązani są zawiadomić spółkę oraz Komisję Nadzoru Finansowego gdy osiągną, przekroczą lub spadną poniżej określonych progów liczby głosów w tej spółce. Progi te wynoszą: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce.

Prosimy aby w przypadku wystąpienia obowiązku informacyjnego zgodnie z regulacjami powyższej ustawy akcjonariusze informowali Cyfrowy Polsat na adres:

Cyfrowy Polsat S.A.
Biuro Zarządu
ul. Łubinowa 4a
03-878 Warszawa

email:
ir@cyfrowypolsat.pl
notyfikacje@cyfrowypolsat.pl

Ostatnia aktualizacja 23.08.2022