Ujawnienie stanu posiadania

Akcjonariusze z udziałem >5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 ust. 1 i 2, Dz.U.05.184.1539 z późn. zmianami), posiadacze akcji spółek publicznych notowanych na GPW zobowiązani są zawiadomić emitenta oraz Komisję Nadzoru Finansowego, gdy osiągną, przekroczą lub spadną poniżej określonych progów liczby głosów w tej spółce. Progi te wynoszą: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce. Obowiązek informacyjny powstaje również w przypadku zmiany stanu posiadania ogólnej liczby głosów i przekroczenia progów wskazanych w art. 69 ust. 2 Ustawy o co najmniej określony procent.

Komisję Nadzoru Finansowego należy zawiadamiać o zmianie stanu posiadania znacznych pakietów akcji za pośrednictwem formularza elektronicznego, do którego dostęp można uzyskać poprzez stronę internetową KNF. 

W celu przesłania zawiadomienia do Cyfrowego Polsatu, można wykorzystać plik PDF otrzymany w wiadomości e-mail po wypełnieniu formularza KNF. Zawiadomienia do Spółki prosimy kierować na adres:

Cyfrowy Polsat S.A.
Departament Relacji Inwestorskich
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

email:
ir@cyfrowypolsat.pl
notyfikacje@cyfrowypolsat.pl

Ostatnia aktualizacja 29.02.2024