Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2017 roku. Wzrost liczby usług kontraktowych, przychodów oraz wyniku EBITDA Grupy

Data: 
11 maj 2017

Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe za I kwartał 2017 roku. W wyniku konsekwentnej realizacji długoterminowej strategii rozwoju odnotowała wzrost wyników operacyjnych oraz przewyższające oczekiwania analityków wyniki finansowe – przychody Grupy osiągnęły blisko 2,4 mld zł, wynik EBITDA wyniósł 929 mln zł, a marża EBITDA wzrosła do 39%. W ramach działań mających na celu regularne oddłużanie Grupy, spółka podjęła decyzję o przedterminowym wykupie wszystkich obligacji Litenite za kwotę 945 mln zł. Jednocześnie Zarząd, przewidując utrzymanie wysokiego poziomu generowanych wolnych przepływów pieniężnych również w 2017 roku, przedstawił rekomendację wypłaty dywidendy za zeszły rok w wysokości 32 gr na akcję.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za I kwartał 2017 r.

 • Stabilny wzrost nasycenia bazy klientów kontraktowych usługami zintegrowanymi:
  • Już 23% klientów kontraktowych Grupy korzysta z oferty multiplay,
  • Ponad 1,3 mln klientów usług zintegrowanych,
  • Niski wskaźnik churn na poziomie 8,5% w I kwartale br.
 • Stabilna baza klientów kontraktowych – ponad 5,8 mln, którzy posiadają średnio 2,28 usługi z portfolio Grupy. Średni przychód od klienta kontraktowego wzrósł o 2,4% rok do roku do 89,1 zł.
 • Silny przyrost liczby usług kontraktowych o 593 tys. w ujęciu rok do roku do 13,3 mln. Stanowią one ponad 82% wszystkich świadczonych usług:
  • W segmencie telefonii komórkowej liczba usług kontraktowych wzrosła rok do roku o 249 tys. Wzrost ten jest efektem korzystnego wpływu strategii multiplay oraz przejściowo zintensyfikowanej migracji klientów z segmentu prepaid.
  • Dzięki dobrej sprzedaży usług Multiroom i płatnych OTT (m.in. subskrypcje pakietów serwisu IPLA), liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła o 226 tys. do blisko 4,8 mln.
  • Baza usług Internetu mobilnego zwiększyła się rok do roku o 119 tys. do poziomu blisko 1,8 mln.
 • Statystyki segmentu prepaid pozostawały pod wpływem przepisów ustawy antyterrorystycznej, obligujących klientów do rejestracji przedpłaconych kart SIM:
  • Promując przejrzystość standardów raportowania, Grupa Cyfrowy Polsat zdecydowała się całkowicie wykluczyć niezarejestrowane karty SIM ze swoich raportowanych statystyk z początkiem lutego 2017 roku, by w pełni odzwierciedlić efekty obowiązkowej rejestracji kart prepaid w wynikach za I kwartał 2017 r. Na koniec tego kwartału Grupa posiadała 2,83 mln zarejestrowanych przedpłaconych kart SIM, liczonych według dotychczas stosowanej 90-dniowej definicji użyciowej, podczas gdy całkowita liczba RGU prepaid, obejmująca usługi płatnej telewizji, wyniosła 2,88 mln.
  • Jednocześnie ARPU segmentu prepaid wzrosło w I kwartale aż o 5,7% r/r i wynosiło 18,7 zł, co w znacznym stopniu jest pochodną podjętej decyzji o wyłączeniu z raportowanej bazy kart niezarejestrowanych.
 • Kanały Grupy Polsat cieszyły się dużym zainteresowaniem w grupie komercyjnej, osiągając wynik 24,3% udziału w oglądalności, na co złożyło się 12,7% kanału głównego oraz 11,5% kanałów tematycznych.
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu rosły rok do roku szybciej niż cały rynek reklamy TV – w tempie 1,9% vs 0,3% wzrostu rynku i w I kwartale 2017 r. wyniosły 234 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV zwiększył się do 25,7%.
 • Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wynosiła 3,5 mln.
 • Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy:
  • przychody: 2,389 mld zł,
  • EBITDA: 929 mln zł,
  • marża EBITDA: 38,9%,
  • wolne przepływy pieniężne po spłacie odsetek od kredytów i obligacji: 1,987 mld zł w okresie 12-miesięcznym,
  • wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA obniżył się wyraźnie do poziomu 2,88x.

– W 2017 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, konsekwentnie i skutecznie kontynuujemy realizację obranej przez nas strategii rozwoju, czego wynikiem jest stabilny wzrost nasycenia bazy klientów kontraktowych usługami zintegrowanymi, wzrost średniego przychodu od klienta oraz bardzo niski wskaźnik rezygnacji – churn, świadczący o rosnącej satysfakcji klientów z dostarczanych przez nas usług – mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. Także wyniki oglądalności kanałów Grupy Telewizji Polsat są zgodne z naszą długoterminową strategią, a jej przychody ponownie rosną szybciej niż cały rynek reklamy TV. Bardzo dobre wyniki operacyjne obydwu segmentów przyniosły efekt w postaci dynamicznego wzrostu przychodów i bardzo wysokiej marży EBITDA Grupy.

Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

Zgodnie z naszymi założeniami systematycznie rośnie liczba usług kontraktowych i ich udział w łącznej liczbie świadczonych przez nas usług – stanowią one już ponad 82% – podsumowuje Tobias Solorz. – Cały czas rozwijamy naszą ofertę usług zintegrowanych. Obecnie oferujemy 9 różnych usług i produktów, które można łączyć w ramach programu smartDOM, zyskując wymierne oszczędności, a skuteczna dosprzedaż kolejnych usług skutkuje wysoką na konkurencyjnym rynku dynamiką wzrostu ARPU oraz wzrostem zadowolenia naszych klientów. 

I kwartał

2017

2016

Zmiana %

Łączna liczba RGU
(kontraktowe+przedpłacone)

16.216.128

16.531.833

-1,9%

USŁUGI KONTRAKTOWE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

13.337.038

12.744.166

4,7%

Płatna telewizja, w tym:

4.785.947

4.560.267

4,9%

Multiroom

1.031.294

957.952

7,7%

Telefonia komórkowa

6.785.002

6.536.366

3,8%

Internet

1.766.089

1.647.533

7,2%

Liczba klientów kontraktowych

5.847.401

5.893.225

-0,8%

ARPU na klienta [PLN]

89,1

87,0

2,4%

Churn na klienta

8,5%

9,8%

-1,3 p.p.

Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta

2,28

2,16

5,6%

USŁUGI PRZEDPŁACONE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

2.879.090

3.787.667

-24,0%

Płatna telewizja

48.224

35.754

34,9%

Telefonia komórkowa

2.646.477

3.495.733

-24,3%

Internet

184.389

256.180

-28,0%

ARPU na RGU prepaid [PLN]

18,7

17,7

5,7%

 

Zgodnie z założeniami długoterminowej strategii dążymy do maksymalizacji przychodu od klienta kontraktowego poprzez dosprzedaż dodatkowych produktów i usług do połączonej bazy klientów Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, między innymi w ramach programu smartDOM, który pozytywnie wpływa na ARPU klienta kontraktowego. Ma to odzwierciedlenie w stabilnych przychodach całego segmentu, wzroście wyniku EBITDA i wysokiej, niemal 39% marży EBITDA – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o.

Wyniki finansowe segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych za I kwartał 2017 r.

mln PLN

I kwartał 2017

zmiana r/r

pro forma1)

Przychody ze sprzedaży

2 130

5%

Koszty operacyjne*

1 310

3%

EBITDA

821

7%

Marża EBITDA

38,6 %

0,9 p.p.

1) Pro-forma (konsolidacja wyników Grupy Aero2 – dawniej Grupy Midas – w pełnym I kwartale 2016 r.), Cyfrowy Polsat, Metelem, Aero2 (wcześniej Midas), skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz analizy własne
* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

W segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej konsekwentnie realizujemy długoterminowe cele. Grupa Telewizji Polsat ponownie była liderem oglądalności w grupie komercyjnej z wynikiem 24,3%, na co złożyło się 12,7% udziału stacji Polsat oraz 11,5% udziału naszych kanałów tematycznych. Kolejny kwartał z rzędu nasze przychody z reklamy TV i sponsoringu miały wyższą niż cały rynek reklamy TV dynamikę wzrostu – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o. 

 

I kwartał

 

 

2017

2016

Zmiana p.p./%

Udział w oglądalności1, w tym:

24,3%

24,4%

-0,1 p.p.

POLSAT (kanał główny)

12,7%

12,7%

0,0 p.p.

Kanały tematyczne

11,5%

11,7%

-0,2 p.p.

Przychody z reklamy i sponsoringu2 (mln PLN)

234

229

1,9%

Udział w rynku reklamy3

25,7%

25,3%

0,4 p.p.

 

 

 

 

Wydatki na reklamę telewizyjną(mln PLN)

910

908

0,3%

1 NAM, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba
2 Przychody z reklamy i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat wg definicji Starcom
3 Szacunki własne na podstawie danych Starcom (dawniej SMG Starlink)
4 Starcom, dane wstępne, reklama spotowa i sponsoring

 – Sprawdzona i ceniona oferta programowa oraz bardzo dobre wyniki oglądalności kanałów Grupy Telewizji Polsat w I kwartale przyniosły efekt w postaci wzrostu przychodów segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej. Prowadzenie zrównoważonej polityki programowej i inwestycyjnej, a także dyscyplina w obszarze kosztów poskutkowały wzrostem wyniku i marży EBITDA – mówi Katarzyna Ostap-Tomann.

Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej za I kwartał 2017 r.

mln PLN

I kwartał 2017

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

305

2%

Koszty operacyjne*

202

2%

EBITDA

108

7%

Marża EBITDA

35,4%

1,5 p.p.

*Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

 Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za I kwartał 2017 r.

mln PLN

I kwartał 2017

zmiana r/r

pro forma1)

Przychody ze sprzedaży

2 389

4,6%

Koszty operacyjne*

1 466

2,8%

EBITDA

929

7,4%

Marża EBITDA

38,9%

1 p.p.

1) Pro-forma (konsolidacja wyników Grupy Aero2 – dawniej Grupy Midas – w pełnym kwartale 2016 r.), Cyfrowy Polsat, Metelem, Aero2 (wcześniej Midas), skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz analizy własne                      
* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

Efektywna realizacja strategii multiplay i bardzo dobre wyniki operacyjne obydwu segmentów miały odzwierciedlenie w bardzo dobrych wynikach finansowych całej Grupy – rosnących o ponad 4% przychodach, 7% wzroście wyniku EBITDA oraz bardzo silnej 39% marży EBITDA. Stabilne i bardzo wysokie wolne przepływy pieniężne pozwalają nam kontynuować proces sukcesywnego oddłużania Grupy. Oprócz regularnych spłat rat kredytu podjęliśmy decyzję o przedterminowym wykupie wszystkich obligacji Litenite za łączną kwotę 945 mln zł, uwzględniającą premię za wcześniejszy wykup. Stabilna i bardzo dobra kondycja finansowa Grupy pozwoliła nam, jako Zarządowi, podjąć również decyzję o rekomendacji wypłaty dywidendy za 2016 rok w wysokości 32 gr na akcję podsumowuje Katarzyna Ostap-Tomann.

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 12.05.2017