Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2016. Skuteczna realizacja strategii smartDOM i szybki wzrost liczby usług kontraktowych

Data: 
12 maj 2016

W I kwartale br. Grupa Cyfrowy Polsat skutecznie kontynuowała realizację strategii świadczenia usług zintegrowanych w ramach programu smartDOM. Dzięki efektywnej sprzedaży usług w tym programie, w samym I kwartale br. łączna liczba usług kontraktowych Grupy wzrosła o 129 tys., a pozytywny wynik odnotowano w każdej linii produktowej, przy jednoczesnym dalszym wzroście średniego przychodu od klienta w ujęciu rok do roku. Bardzo dobre wyniki operacyjne oraz kontrola kosztów znalazły odzwierciedlenie w stabilnych przychodach, wysokiej marży EBITDA i wzroście wolnych przepływów pieniężnych.

Po udanej akwizycji 93% akcji Grupy Midas Grupa Cyfrowy Polsat podjęła działania mające na celu zakup pozostałych akcji spółki w drodze przymusowego wykupu i jednocześnie rozpoczęła proces refinansowania jej zadłużenia. Kredyty bankowe Grupy Midas zostały już w pełni spłacone, natomiast dzisiaj Grupa odkupiła większość obligacji zerokuponowych wyemitowanych przez Midas, obniżając tym samym po raz kolejny średni koszt finansowania. Docelowo akcje Midasa zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za I kwartał 2016 r.

 • Już 18% klientów kontraktowych Grupy korzysta z oferty zintegrowanej – programu smartDOM:

- Blisko 1,1 mln klientów programu,

- 3,22 mln usług kontraktowych posiadanych przez tę grupę klientów.

 • Łączna liczba usług kontraktowych wzrosła w I kwartale o 129 tys. do 12,7 mln, a przychód od jednego klienta wzrósł do 87 zł w ujęciu rok do roku.
 • Baza usług Internetu mobilnego w modelu kontraktowym zwiększyła się kwartał do kwartału o 53 tys. do 1,65 mln. Łączna liczba aktywnych usług dostępu do Internetu wynosiła 1,9 mln.
 • Dzięki dobrej sprzedaży usług Multiroom i OTT, liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła w I kwartale o 57 tys. do blisko 4,6 mln.
 • Pierwszy kwartał był kolejnym pozytywnym okresem dla biznesu telefonii komórkowej. Po raz kolejny baza usług telefonicznych świadczonych w modelu kontraktowym wrosła, tym razem o 20 tys. w ujęciu kwartał do kwartału. Jednocześnie Plus zaczyna przodować w statystykach lojalności swoich użytkowników (najniższy churn MNP).
 • W efekcie łączna liczba usług kontraktowych świadczonych przez Grupę Polsat wzrosła w ujęciu rok do roku o 349 tys.
 • W segmencie prepaid utrzymuje się stabilna baza usług oraz rosnące ARPU – o 2,3% rok do roku, do 17,7 zł. Uwagę zwraca zwłaszcza szybki wzrost aktywnych usług dostępu do Internetu - 33% więcej RGU w ujęciu rok do roku.
 • Kanały Grupy Polsat były liderem rynku oglądalności w grupie komercyjnej z wynikiem 24,4%, na co złożyło się 12,7% kanału głównego oraz 11,7% kanałów tematycznych.
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu rosły rok do roku szybciej niż cały rynek reklamy TV (4,2% vs 2,7%) i wyniosły 229 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV zwiększył się do 25,5%.
 • Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wynosiła 3,8 mln.
  • Bardzo dobre wyniki finansowe pro forma1) Grupy:

- przychody: 2,284 mld zł,
- EBITDA: 865 mln zł,
- marża EBITDA: 37,9%,
- wolne przepływy pieniężne po spłacie odsetek od kredytów i obligacji: 1,319 mld zł w okresie 12-miesięcznym,
- dług netto/EBITDA: 3,33x, z uwzględnieniem zadłużenia nowo nabytej Grupy Midas.

2016 rok rozpoczął się niezwykle pozytywnie dla naszej Grupy. W wyniku dużego zainteresowania programem smartDOM we wszystkich liniach produktowych obserwowaliśmy wzrosty. Rosnąca liczba usług kontraktowych jest niezwykle ważna dla stabilnego rozwoju biznesu w przyszłości i możliwości dosprzedaży kolejnych produktów. Już teraz widzimy poprawę lojalności klientów, którzy dołączyli do programu smartDOM, a w przyszłości oczekujemy dalszego spadku wskaźnika churn. Podtrzymujemy także plan pozyskania kolejnych 400 tysięcy klientów naszego unikalnego programu w tym roku. W segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej niezmiennie zajmujemy wiodącą pozycję mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i  Polkomtel Sp. z o.o.

Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

W pierwszym kwartale tego roku, dzięki regularnemu zwiększaniu liczby klientów programu smartDOM, konsekwentnie budowaliśmy swoją pozycję na wszystkich rynkach, na których prowadzimy działalność. Systematycznie zwiększaliśmy tak istotną dla naszego przyszłego rozwoju bazę usług kontraktowych, dbając jednocześnie o wzrost ARPU. Niezmiennie bardzo dynamicznie rozwijaliśmy się w obszarze Internetu mobilnego. Na uwagę zasługuje wyraźny wzrost liczby usług płatnej telewizji oraz kolejny kwartał korzystnych wyników telefonii mobilnej – podsumowuje Tobias Solorz.

I kwartał

2016

2015

Zmiana %

 

Łączna liczba RGU
(kontraktowe+przedpłacone)

16.531.833

16.429.469

0,6%

 

USŁUGI KONTRAKTOWE

 

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

12.744.166

12.394.712

2,8%

 

Płatna telewizja, w tym:

4.560.267

4.405.464

3,5%

 

Multiroom

957.952

872.628

9,8%

 

Telefonia komórkowa

6.536.366

6.552.365

-0,2%

 

Internet

1.647.533

1.436.883

14,7%

 

Liczba klientów kontraktowych

5.893.225

6.068.839

-2,9%

 

 

ARPU na klienta [PLN]

87,0

85,8

1,4%

 

Churn na klienta

9,8%

9,5%

0,3 p.p.

 

Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta

2,16

2,04

5,9%

 

USŁUGI PRZEDPŁACONE

 

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

3.787.667

4.034.757

-6,1%

 

Płatna telewizja

35.754

66.163

-46,0%

 

Telefonia komórkowa

3.495.733

3.775.976

-7,4%

 

Internet

256.180

192.618

33,0%

 

ARPU na RGU prepaid [PLN]

17,7

17,3

2,3%

 

 

Wyniki finansowe pro forma1) segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych za I kwartał 2016 r.

mln PLN

I kwartał 2016

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

2 026

1%

Koszty operacyjne*

1 268

3%

EBITDA

764

-4%

Marża EBITDA

37,7%

-1,8 p.p.

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

 – W tym kwartale zdecydowaliśmy się podać wyniki pro forma konsolidujące w pełni wyniki Grupy Midas. Takie podejście lepiej pokazuje, jak w rzeczywistości wygląda nasz segment usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym i jaki wpływ na działalność Grupy ma przeprowadzona z sukcesem akwizycja Grupy Midas. A jest czym się chwalić – przychody tego segmentu utrzymują się na stabilnym poziomie, jak zawsze mamy pod kontrolą koszty i wysoką marżę EBITDA – komentuje Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

To był kolejny bardzo udany kwartał dla Telewizji Polsat. Jako grupa zanotowaliśmy wzrost udziałów z 24% do 24,4% i utrzymaliśmy pozycję lidera rynku oglądalności w kluczowej z punktu widzenia biznesowego grupie komercyjnej. Znalazło to odzwierciedlenie we wzroście naszych przychodów reklamowych, które rosły po raz kolejny szybciej niż rynek, w tempie 4,2% – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o.

 

I kwartał

 

 

2016

2015

Zmiana %

Udział w oglądalności1, w tym:

24,4%

24%

1,8%

POLSAT (kanał główny)

12,7%

13,4%

-5,3%

Kanały tematyczne

11,7%

10,5%

10,9%

Udział w rynku reklamy2

25,5%

25,1%

1,4%

 

 

 

 

Wydatki na reklamę telewizyjną3

(mln PLN)

901

877

2,7%

1 NAM, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba
2 Szacunki własne na podstawie danych SMG Poland (dawniej SMG Starlink);
SMG Poland, reklama spotowa i sponsoring

W wynikach finansowych Telewizji Polsat uwagę należy zwrócić przede wszystkim na wzrost przychodów, który wynikał z efektywnego spieniężenia większych udziałów w oglądalności stacji Grupy Polsat, oraz stabilną marżę EBITDA. Wyższe koszty były związane głównie z większymi inwestycjami w produkcje własne oraz licencje filmowe, co z kolei przyniosło pozytywny efekt w postaci wzrostu oglądalności naszych stacji – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy, Telewizja Polsat Sp. z o.o.

Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej za I kwartał 2016 r.

mln PLN

I kwartał 2016

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

299

5%

Koszty operacyjne*

198

8%

EBITDA

101

1%

Marża EBITDA

33,9%

-1,6 p.p.

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

 Wyniki finansowe pro forma1) Grupy Cyfrowy Polsat

Wyniki finansowe pro forma1) Grupy Cyfrowy Polsat za I kwartał 2016 r.

mln PLN

I kwartał 2016

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

2 284

1,3%

Koszty operacyjne*

1 426

4,2%

EBITDA

865

-3,6%

Marża EBITDA

37,9%

-1,9 p.p.

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

Bardzo dobre wyniki Grupy nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że akwizycja Grupy Midas była sukcesem i idealnie uzupełnia działalność Grupy Cyfrowy Polsat. Stabilny wzrost przychodów oraz kontrola kosztów operacyjnych skutkowały wysokim wynikiem oraz marżą EBITDA. Nadal silną pozycję w naszym bilansie stanowią wolne przepływy pieniężne – ich 12-miesięczna wartość wyniosła ponad 1,3 mld zł, mimo że w minionym kwartale nadal obsługiwaliśmy kosztowne obligacje Polkomtelu. Spłaciliśmy kredyty bankowe Grupy Midas oraz odkupiliśmy już większość obligacji zerokuponowych wyemitowanych przez Midas, a naszym niezmiennym celem na pozostałą część roku jest dalsze regularne oddłużanie Grupy podsumowuje Tomasz Szeląg.

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 13.05.2016