CPS: Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r.