CPS: Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r.