CPS: Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r.