CPS: Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2017 r.