CPS: Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2016 r.