CPS: Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2015 r.