Podstawowe dane finansowe

Rachunek zysków i strat

(w milionach złotych) 201520161)201720182)20192020
Przychody ze sprzedaży usług,
produktów, towarów i materiałów
9.823,0 9.729,8 9.828,6 10.686,1 11.676,1 11.962,9
Przychody od klientów indywidualnych i biznesowych 6.553,1 6.325,3 6.067,9

6.092,6

6.458,8

6.480,4

Przychody hurtowe 2.596,9 2.466,1 2.538,6 3.043,8 3.350,2 3.526,7
Przychody ze sprzedaży sprzętu 583,4 850,8 1.055,2 1.386,0 1.585,0 1.596,7
Pozostałe przychody ze sprzedaży 89,6 87,6 166,9 163,7 282,1 359,1
Koszty operacyjne (7.867,9) (8.069,3) (8.015,9) (8.978,8) (9.754,8) (10.073,8)
Koszty kontentu (1.065,9) (1.114,2) (1.153,6) (1.355,3) (1.658,5) (1.638,4)
Koszty dystrybucji, marketingu,
obsługi i utrzymania klienta
(802,6) (827,8) (894,3) (933,9) (1.021,3) (963,2)
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja (1.699,3) (1.971,5) (1.783,0) (1.970,7) (2.229,7) (2.305,7)
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich (2.141,0) (1.938,7) (2.014,0) (2.448,9) (2.311,3) (2.460,9)
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (550,2) (570,5) (553,1)

(738,9)

(870,6)

(905,9)

Koszt własny sprzedanego sprzętu (1.332,8) (1.354,7) (1.323,6) (1.174,2) (1.320,4) (1.338,2)
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących
wartość należności i koszt spisanych należności
(62,6) (46,9) (67,4)

(83,9)

(98,9)

(128,9)

Inne koszty (213,5) (245,0) (226,9) (273,0) (244,1) (332,6)
Pozostałe przychody / koszty operacyjne, netto 30,7 8,8 21,3 19,7 45,7 (2,9)
Zysk z działalności operacyjnej 1.985,8 1.669,3 1.834,0 1.727,0 1.967,0 1.886,2
Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto 8,6 (69,8) 7,2 (33,0) (27,0) (113,1)
Koszty finansowe, netto (664,6) (566,1) (509,0) (386,7) (465,9) (333,0)
Udział w zysku jednostki współkontrolowanej wycenianej metodą praw własności 2,6 - - - - -
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności - - 2,8 (1,2) (6,5) 2,0
Zysk brutto za okres 1.332,4 1.033,4 1.335,0 1.306,1 1.467,6 1.442,1
Podatek dochodowy (169,0) (12,4) (389,8) (490,0) (353,0) (295,9)
Zysk netto za okres 1.163,4 1.021,0 945,2 816,1 1.114,6 1.146,2
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1.163,4 1.041,3 980,6 833,6 1.100,6 1.141,6
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących - (20,3) (35,4) (17,5) 14,0 4,6
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych 1,82 1,60 1,48 1,28 1,74 1,79
EBITDA 3.685,1 3.640,8 3.617,0 3.697,7 4.196,7 4.191,9
marża EBITDA 37,5% 37,4% 36,8% 34,6% 35,9% 35,0%
EBITDA skorygowana3) - - - - - 4.237,8
marża EBITDA skorygowana - - - - - 35,4%

1) Konsolidacja grupy kapitałowej Litenite Ltd. od dnia 29 lutego 2016 r.
2) Konsolidacja grupy kapitałowej Netia S.A. od dnia 22 maja 2018 r.
3) EBITDA skorygowana nie uwzględnia kosztów poniesionych w związku z epidemią COVID-19, w tym darowizn.

Bilans

AKTYWA

(w milionach złotych) 31 grudnia 201531 grudnia 20161)31 grudnia 201731 grudnia 20182)31 grudnia 201931 grudnia 2020
Zestawy odbiorcze 371,0 350,9 325,3 264,5 262,7 293,4
Inne rzeczowe aktywa trwałe 2.548,6 2.964,3 2.867,1 4.792,2 4.976,9 5.391,0
Wartość firmy 10.606,4 10.975,4 11.041,7 11.309,4 11.336,4 11.808,4
Relacje z klientami 3.638,5 3.031,2 2.557,3 2.212,2 1.821,4 1.412,7
Marki 2.080,6 2.056,5 2.037,1 2.096,1 2.063,2 2.031,7
Inne wartości niematerialne 2.422,2 3.656,2 3.261,5 3.005,5 2.857,8 2.616,4
Prawa do użytkowania - - - - 1.420,3 1.519,4
Długoterminowe aktywa programowe 145,0 151,8 170,1 503,8 402,6 282,5
Nieruchomości inwestycyjne 5,2 5,1 5,1 29,9 29,4 50,0
Długoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 83,3 82,8 91,4 99,7 100,5 93,5
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług - - - - 776,5 832,0
Inne aktywa długoterminowe 272,8 452,0 1 270,7 701,1 1.315,8 1.283,6
w tym udziały w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności - - 665,2 43,0 1.282,4 1.257,8
w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych 6,9 9,5 1,9 - 1,2
0,4
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 87,6 232,7 197,2 259,7 241,2 223,2
Aktywa trwałe razem 22.261,2 23.958,9 23.824,5  25.274,1 27.604,7 27.837,8
Krótkoterminowe aktywa programowe 192,2 192,0 251,7 543,2 512,3 413,2
Aktywa z tytułu kontraktów - - - 648,4 638,7 537,7
Zapasy 281,0 278,7 283,7 394,0 306,8 299,4
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1.619,1 1.688,0 1.983,2 2.370,4 2.511,6 2.390,4
Należności z tytułu podatku dochodowego 0,7 29,1 1,3 34,6 4,8 9,0
Krótkoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 212,7 207,2 207,9 218,5 225,7 222,4
Pozostałe aktywa obrotowe 399,5 38,7 31,7 34,9 31,9 39,3
w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych 10,5 6,7 5,1 - 0,2
2,0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1.512,0 1.326,0 1.161,5 1.167,0 743,5 1.355,4
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 11,7 10,7 10,5

11,7

9,6

10,4

Aktywa obrotowe razem 4.228,9 3.770,4 3.931,5 5.422,7 4.984,9 5.277,2
AKTYWA RAZEM 26.490,1 27.729,3 27.756,0 30.696,8 32.589,6 33.115,0

PASYWA

(w milionach złotych) 31 grudnia 201531 grudnia 20161)31 grudnia 201731 grudnia 20182)31 grudnia 201931 grudnia 2020
Kapitał zakładowy 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej 7.174,0 7.174,0 7.174,0 7.174,0 7.174,0 7.174,0
Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych - - - - - 21,2
Pozostałe kapitały (3,7) 4,5 3,2 (162,5) 1,5 99,7
Zyski/(straty) zatrzymane 3.054,2 4.095,5 4.871,4 6.189,9 6.610,2 7.112,3
Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 10.250,1 11.299,6 12.074,2 13.227,0 13.811,3 14.432,8
Udziały niekontrolujące - 78,0 42,6 648,2 653,2 (6,6)
Kapitał własny razem 10.250,1 11.377,6 12.116,8 13.875,2 14.464,5 14.426,2
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 5.379,8 9.302,7 9.291,4 8 605,3 8.617,0 8.887,8
Zobowiązania z tytułu obligacji 975,3 1.835,7 975,7 976,0 969,2 1.959,2
Zobowiązania z tytułu leasingu 20,9 20,9 18,6 15,8 1.023,8 1.140,5
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS 652,8 574,0 440,8 348,2 236,9 136,7
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 615,8 786,9 879,8

1.160,1

1.025,3

902,1

Przychody przyszłych okresów 4,7 20,1 3,2 - - -
Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy 124,2 130,2 114,2 697,6 384,7 388,1
w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych - - - 165,2 3,2 16,8
Zobowiązania długoterminowe razem 7.773,5 12.670,5 11.723,7 11.803,0 12.256,9 13.414,4
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 1.230,9 1.270,0 1.341,9 1.611,3 1.892,5 753,0
Zobowiązania z tytułu obligacji 4.776,7 42,4 42,5 42,3 34,8 38,7
Zobowiązania z tytułu leasingu 4,3 5,0 9,7 8,2 413,5 432,5
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS 117,0 121,5 114,5 118,1 116,9 126,7
Zobowiązania z tytułu kontraktów - - - 705,2 713,1 675,6
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1.485,4 1.569,5 1.727,3 2.382,4 2.420,8 2.155,3
w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych 72,9 - 3,6 8,8 8,3 39,2
Zobowiązanie wobec akcjonariuszy Jednostki Dominującej z tytułu dywidendy za rok 2019 - - - - - 415,7
Zobowiązanie z tytułu wezwania na akcje Netii S.A. - - - - - 548,0
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 176,1 24,9 61,3 151,1 276,6 128,9
Kaucje otrzymane za wydany sprzęt 3) 3) 3) 3) 3) 3)
Przychody przyszłych okresów 676,1 647,9 618,3 - - -
Zobowiązania krótkoterminowe razem 8.466,5 3.681,2 3.915,5 4.876,3 5.868,2 5.274,4
Zobowiązania razem 16.240,0 16.351,7 15.639,2 16.679,3 18.125,1 18.688,8
PASYWA RAZEM 26.490,1 27.729,3 27.756,0 30.554,5 32.589,6 33.115,0

1) Konsolidacja grupy kapitałowej Litenite Ltd. od dnia 29 lutego 2016 r.
2) Konsolidacja grupy kapitałowej Netia S.A. od dnia 22 maja 2018 r.
3) Pozycja "Kaucje otrzymane za wydane sprzęt" ujęta w pozycji "Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania".

Rachunek przepływów pieniężnych

(w milionach złotych) 201520161)201720182)20192020
Zysk/(strata) netto 1.163,4 1.021,0 945,2 816,1 1.114,6 1.146,2
Korekty: 1.821,7 2.130,5 2 181,1 2 416,0 2.663,3 2.651,7
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja 1.699,3 1.971,5 1.783,0 1.970,7 2.229,7 2.305,7
Płatności za licencje filmowe i sportowe (238,1) (246,5) (305,1) (363,5) (617,3) (511,9)
Amortyzacja licencji filmowych i sportowych 212,6 230,7 228,6 337,0 543,6 519,6
(Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (6,9) 3) 3) 3) 3) 3)
Wartość sprzedanych aktywów programowych 1,4 3) 3) 3) 3) 3)
Odsetki 763,6 541,9 432,3 401,6 437,8 364,8
Zmiana stanu zapasów 26,4 3,0 (5,0) (77,2) 89,1 13,2
Zmiana stanu należności i innych aktywów (478,2) (329,9) (470,8) (289,1) (311,8) 119,3
Zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów (118,0) (33,3) 183,1 (44,2) (25,7) (401,3)
Zmiana stanu aktywów z tytułu kontraktów - - - 47,8 9,7 101,0
Zmiana stanu zobowiązania z tytułu kontraktów - - - 107,6 7,9 (37,5)
Zmiana stanu produkcji własnej oraz zaliczek na produkcję własną (3,9) (6,1) 3,9 3) 3) 3)
Wycena instrumentów zabezpieczających 6,6 9,8 3) 3) 3) 3)
Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności (2,6) - 3) 3) 3) 3)
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności - - (2,8) 1,2 6,5 (2,0)
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych, netto 222,0 270,9 (31,1) 15,8 (4,8) 45,8
Podatek dochodowy 169,0 12,4 389,8 490,0 353 295,9
Zwiększenie netto wartości zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym (134,7) (153,0) (137,5) (83,9) (122,8) (147,1)
Jednorazowe spisanie przeszacowania wartości obligacji na moment nabycia do wartości godziwej oraz koszt premii za wcześniejszy wykup obligacji (371,4) - - - - -
Koszt premii za wcześniejszy wykup obligacji - - 58,7 - - -
Strata na instrumentach pochodnych, netto 53,0 (164,9) (1,5) 3) 3) 3)
Inne korekty 21,6 24,0 55,5 (97,8) 68,4 31,0
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 2.985,1 3.151,5 3.126,3 3.232,1 3.777,9 3.797,9
Podatek dochodowy zapłacony (136,2) (292,7) (216,2) (343,2) (328,5) (552,9)
Odsetki otrzymane dotyczące działalności operacyjnej 38,8 25,9 31,3 26,2 24,0 6,7
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.887,7 2.884,7 2.941,4 2.915,1 3.473,4 3.251,7
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (417,8) (436,2) (524,8) (624,3) (852,6) (1.006,4)
Nabycie wartości niematerialnych (165,3) (154,2) (214,3) (304,1) (379) (211,5)
Nabycie obligacji - - (9,3) (9,2) - (8,3)
Płatności z tytułu koncesji (118,7) (268,5) (120,7) (119,6) (122,4) (126,8)
Nabycie akcji/udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - (662,5) (16,1) (1,232,5) (11,4)
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych pomniejszone o przejęte środki pieniężne (29,5) (144,4) (66,8) (792,4) (108,5) (479,2
Wypływy z tytułu podwyższenia kapitału w jednostce stowarzyszonej - - - - (16,3) -
Wpływy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 16,9 9,5 19,3 11,6 6,8 8,4
Wpływy/(Wypływy) z tytułu inwestycji w fundusze - - - 0,5 0,7 -
Spłata udzielonych pożyczek - 0,1 30,5 29,3 0,7 -
Udzielone pożyczki (16,1) (11,6) (31,1) (12,4) (21,4) (13,0)
Wpływy z tytułu realizacji instrumentów pochodnych 3,9 (1,6) 6) 6) 6) 6)
Otrzymane dywidendy - - - - - 57,2
Wykup obligacji wraz z odsetkami - - - - 8,7 1,4
Pozostałe wpływy/(wypływy) - 3,5 6,4 1,2 0,7 3,3
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (726,6) (1.003,4) (1 573,3) (1.835,5) (2.715,1) (1.786,3)
Zaciągnięcie kredytów 6.820,0 5.500,0 1 200,0 635,3 2.010,0 35,0
Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek (9.222,2) (1.940,9) (1 162,5) (1.282,2) (1.742,5) (857,9)
Emisja obligacji/(Wykup obligacji) 1.000,0 (4.484,0) (886,7) - - 1.000,0
Spłata odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji i zapłacone prowizje4 (978,9) (729,6) (409,9) (419,0) (465,4) (315,3)
Spłata odsetek od leasingu (47,6) (46,0)
Wypłacone dywidendy - - (204,7) - (594,8) (232,5)
Wykup obligacji wyemitowanych przez Midas - (323,6) - - - -
Prowizja za wcześniejszy wykup obligacj - (262,1) (58,7) - - -
Wpływy z realizacji instrumentów pochodnych - kapitał - 175,4 - -

-

-

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu  (5,6) 5) 5) 5) (343,7) (399,2)
Inne wydatki - (6,0) (5,2) (8,4) (0,7) (40,1)
Zapłata za usługi doradcze związane z emisją akcji - - - - - -
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2.386,7) (2.070,8) (1.527,7) (1.074,3) (1.184,7) (856,0)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (225,6) (189,5) (159,6) 5,3 (426,4) 609,4
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1.747,9 1.523,7 1.336,7 1.172,0 1.178,7 753,1
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1,4 2,5 (5,1) 1,4 0,8 3,3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1.523,7 1.336,7 1 172,0 1,178,7 753,1 1.365,8

1) Konsolidacja grupy kapitałowej Litenite Ltd. od dnia 29 lutego 2016 r.
2) Konsolidacja grupy kapitałowej Netia S.A. od dnia 22 maja 2018 r.
3) Pozycja połączona z pozycją "Inne korekty".
4) Obejmuje wpływ instrumentów IRC/CIRS/forward, premie za wcześniejszą spłatę obligacji oraz zapłatę za koszty związane z pozyskaniem finansowania
5) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego ujęta w pozycji "Inne wydatki"
6) Pozycja połączona z "Pozostałe wpływy/(wypływy)".

Wskaźniki finansowe

201520162017201820192020
Marża EBITDA1) 37,5% 37,4% 36,8% 34,6% 35,9% 35,0%
Marża zysku netto2) 11,8% 10,5% 9,6% 7,6% 9,5% 9,6%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)3) 4,4% 3,7% 3,4% 2,7% 3,4% 3,5%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)4) 12,8% 9,9% 8,5% 6,2% 8,4% 8,6%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)5) 0,5 1,0 1,0 1,1 0,8 1,0
Wskaźnik ogólnego zadłużenia6) 61,3% 59,0% 56,3% 54,3% 55,6% 56,4

1) EBITDA/przychody ze sprzedaży
2) zysk netto/przychody ze sprzedaży
3) zysk netto/aktywa ogółem
4) zysk netto/(kapitał własny-zysk netto)
5) aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
6) zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

Ostatnia aktualizacja 10.11.2021