Podstawowe dane finansowe

Rachunek zysków i strat

(w milionach złotych) 20192020202120222023
Przychody ze sprzedaży usług,
produktów, towarów i materiałów
11.676,1 11.962,9 12.444,0 12.915,3 13.626,3
Przychody od klientów indywidualnych i biznesowych

6.458,8

6.480,4

6.767,0

6.952,1

6.987,1

Przychody hurtowe 3.350,2 3.526,7 3.678,8 3.531,7 3.379,9
Przychody ze sprzedaży sprzętu 1.585,0 1.596,7 1.450,3 1.805,1 1.921,7
Przychody ze sprzedaży energii - - - - 557,6
Pozostałe przychody ze sprzedaży 282,1 359,1 547,9 626,4 780,0
Koszty operacyjne (9.754,8) (10.073,8) (10.305,5) (11.399,8) (12.488,8)
Koszty kontentu (1.658,5) (1.638,4) (1.826,9) (2.063,9) (2.126,1)
Koszty dystrybucji, marketingu,
obsługi i utrzymania klienta
(1.021,3) (963,2) (1.025,0) (1.035,0) (1.026,9)
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja (2.229,7) (2.305,7) (1.903,2) (1.829,0) (1.900,4)
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich (2.311,3) (2.460,9) (2.849,7) (3.271,5) (3.332,7)
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

(870,6)

(905,9)

(946,9)

(1.034,0)

(1.158,2)

Koszt własny sprzedanego sprzętu (1.320,4) (1.338,2) (1.200,7) (1.454,4) (1.539,9)
Koszt własny sprzedanej energii

-

-

-

-

(523,3)
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących
wartość należności i koszt spisanych należności

(98,9)

(128,9)

(95,4)

(97,8)

(121,0)

Inne koszty (244,1) (332,6) (457,7) (614,2) (760,3)

Zysk ze sprzedaży jednostki zależnej i stowarzyszonej

3.680,6 153,2 219,7
Pozostałe przychody / koszty operacyjne, netto 45,7 (2,9) (22,7) (26,5) (45,6)
Zysk z działalności operacyjnej 1.967,0 1.886,2 5.796,4 1.642,2 1.311,6
Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto (27,0) (113,1) (26,9) 23,5 162,4
Koszty finansowe, netto (465,9) (333,0) (178,8) (649,9) (1.081,9)
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności (6,5) 2,0 75,4 94,5 29,7
Zysk brutto za okres 1.467,6 1.442,1 5.666,1 1.110,3 421,8
Podatek dochodowy (353,0) (295,9) (1.251,6) (209,2) (110,2)
Zysk netto za okres 1.114,6 1.146,2 4.414,5 901,1 311,6
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1.100,6 1.141,6 4.408,8 900,0 278,5
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących 14,0 4,6 5,7 1,1 33,1
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych 1,74 1,79 6,95 1,62 0,57
EBITDA 4.196,7 4.191,9 7.699,6 3.471,2 3.231,2
marża EBITDA 35,9% 35,0% 61,9% 26,9% 23,7%
EBITDA skorygowana2) - 4.237,8 4.019,0 3.352,1 3.011,5
marża EBITDA skorygowana - 35,4% 32,3% 26,0% 22,1%

1) EBITDA definiujemy jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.

Bilans

AKTYWA

(w milionach złotych) 31 grudnia 201931 grudnia 202031 grudnia 202131 grudnia 202231 grudnia 2023
Zestawy odbiorcze 262,7 293,4 284,0 282,0 1)
Inne rzeczowe aktywa trwałe 4.976,9 5.391,0 3.326,9 3.600,9 6.494,3
Wartość firmy 11.336,4 11.808,4 10.802,0 3.600,9 10.980,2
Relacje z klientami 1.821,4 1.412,7 1.005,7 643,7 300,2
Marki 2.063,2 2.031,7 2.069,6 2.060,9 1.979,7
Inne wartości niematerialne 2.857,8 2.616,4 2.374,1 3.340,6 4.835,8
Prawa do użytkowania 1.420,3 1.519,4 696,5 527,0 644,6
Długoterminowe aktywa programowe 402,6 282,5 739,4 501,8 304,8
Nieruchomości inwestycyjne 29,4 50,0 28,4 647,0 700,0
Długoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 100,5 93,5 73,5 79,8 85,0
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług 776,5 832,0 777,1 930,0 968,1
Udzielone pożyczki długoterminowe 57,1 325,6 10,9
Inne aktywa długoterminowe 1.315,8 1.283,6 1.845,2 1.918,0 702,8
w tym udziały w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 1.282,4 1.257,8 1.764,4 1.884,2 10,1
akcje/udziały w pozostałych jednostkach wycenione do wartości godziwej przez wynik finansowy - - - 1,6 615,9
w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych 1,2
0,4 23,0 17,4 35,2
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 241,2 223,2 80,2 99,9 142,8
Aktywa trwałe razem 27.604,7 27.837,8 24.159,7 25.775,3 28.149,2
Krótkoterminowe aktywa programowe 512,3 413,2 630,6 699,2 678,2
Aktywa z tytułu kontraktów 638,7 537,7 418,0 362,9 349,0
Zapasy 306,8 299,4 595,7 1.162,4 1.215,6
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 2.511,6 2.390,4 2.435,0 2.751,3 2.947,1
Udzielone pożyczki 15,3 250,5 116,2
Należności z tytułu podatku dochodowego 4,8 9,0 4,5 5,0 20,0
Krótkoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 225,7 222,4 226,8 217,3 227,4
Pozostałe aktywa obrotowe 31,9 39,3 107,1 137,2 139,7
w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych 0,2
2,0 60,9 63,9 21,6
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 743,5 1.355,4 3.632,4 808,5 3.306,0
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania

9,6

10,4

11,9

9,3

19,7

Aktywa obrotowe razem 4.984,9 5.277,2 8.077,3 6.403,6 9.018,9
Aktywa przeznaczone do sprzedaży

127,7 8,6
w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty - - - - 1,2
AKTYWA RAZEM 32.589,6 33.115,0 32.237,0 32.306,6 37.176,7

1) Od 31 grudnia 2023 roku pozycja "Zestawy odbiorcze" została ujęta w pozycji "Inne rzeczowe aktywa trwałe".

PASYWA

(w milionach złotych) 31 grudnia 201731 grudnia 20181)31 grudnia 201931 grudnia 202031 grudnia 202131 grudnia 2022
Kapitał zakładowy 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej 7.174,0 7.174,0 7.174,0 7.174,0 7.174,0 7.174,0
Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych - - - 21,2 32,1 51,9
Pozostałe kapitały 3,2 (162,5) 1,5 99,7 2.801,3 2.815,9
Zyski/(straty) zatrzymane 4.871,4 6.189,9 6.610,2 7.112,3 7.823,6 8.057,6
Akcje własne - - - - (2.461,0) (2.854,7)
Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 12.074,2 13.227,0 13.811,3 14.432,8 15.395,6 15.270,3
Udziały niekontrolujące 42,6 648,2 653,2 (6,6) (11,0) 540,5
Kapitał własny razem 12.116,8 13.875,2 14.464,5 14.426,2 15.384,6 15.810,8
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 9.291,4 8 605,3 8.617,0 8.887,8 7.671,8 6.624,8
Zobowiązania z tytułu obligacji 975,7 976,0 969,2 1.959,2 1.942,1 1.900,4
Zobowiązania z tytułu leasingu 18,6 15,8 1.023,8 1.140,5 497,5 345,6
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS 440,8 348,2 236,9 136,7 - -
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 879,8

1.160,1

1.025,3

902,1

794,9

978,7

Przychody przyszłych okresów 3,2 - - - - -
Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy 114,2 697,6 384,7 388,1 319,8 330,9
w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych - 165,2 3,2 16,8 - 4,3
Zobowiązania długoterminowe razem 11.723,7 11.803,0 12.256,9 13.414,4 11.226,1 10.180,4
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 1.341,9 1.611,3 1.892,5 753,0 1.072,7 1.512,6
Zobowiązania z tytułu obligacji 42,5 42,3 34,8 38,7 66,4 176,0
Zobowiązania z tytułu leasingu 9,7 8,2 413,5 432,5 201,1 178,6
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS 114,5 118,1 116,9 126,7 139,9 -
Zobowiązania z tytułu kontraktów - 705,2 713,1 675,6 650,8 606,8
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1.727,3 2.382,4 2.420,8 2.155,3 2.531,2 3.767,1
w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych 3,6 8,8 8,3 39,2 - 2,1
Zobowiązanie wobec akcjonariuszy Jednostki Dominującej z tytułu dywidendy za rok 2019 - - - 415,7 - -
Zobowiązanie z tytułu wezwania na akcje Netii S.A. - - - 548,0 - -
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 61,3 151,1 276,6 128,9 964,2 74,3
Kaucje otrzymane za wydany sprzęt 2) 2) 2) 2) 2) 2)
Przychody przyszłych okresów 618,3 - - - - -
Zobowiązania krótkoterminowe razem 3.915,5 4.876,3 5.868,2 5.274,4 5.626,3 6.315,4
Zobowiązania razem 15.639,2 16.679,3 18.125,1 18.688,8 16.852,4 16.495,8
PASYWA RAZEM 27.756,0 30.554,5 32.589,6 33.115,0 32.237,0 32.306,6

1) Konsolidacja grupy kapitałowej Netia S.A. od dnia 22 maja 2018 r.
2) Pozycja "Kaucje otrzymane za wydane sprzęt" ujęta w pozycji "Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania".

Rachunek przepływów pieniężnych

(w milionach złotych) 201720181)2019202020212022
Zysk/(strata) netto 945,2 816,1 1.114,6 1.146,2 4.414,5 901,1
Korekty: 2 181,1 2 416,0 2.663,3 2.651,7 (724,8) 2.072,4
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja 1.783,0 1.970,7 2.229,7 2.305,7 1.903,2 1.829,0
Płatności za licencje filmowe i sportowe (305,1) (363,5) (617,3) (511,9) (645,0) (587,1)
Amortyzacja licencji filmowych i sportowych 228,6 337,0 543,6 519,6 558,8 668,6
(Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 2) 2) 2) 2) 2) 2)
Wartość sprzedanych aktywów programowych 2) 2) 2) 2) 2) 2)
Odsetki 432,3 401,6 437,8 364,8 299,4 660,6
Zmiana stanu zapasów (5,0) (77,2) 89,1 13,2 (295,4) (82,5)
Zmiana stanu należności i innych aktywów (470,8) (289,1) (311,8) 119,3 (25,7 (0,9)
Zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów 183,1 (44,2) (25,7) (401,3) (55,0) (218,6)
Zmiana stanu aktywów z tytułu kontraktów - 47,8 9,7 101,0 119,7 55,1
Zmiana stanu zobowiązania z tytułu kontraktów - 107,6 7,9 (37,5) (30,6) (48,1)
Zmiana stanu produkcji własnej oraz zaliczek na produkcję własną 3,9 2) 2) 2) 2) 2)
Wycena instrumentów zabezpieczających 2) 2) 2) 2) 2) 2)
Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności 2) 2) 2) 2) 2) 2)
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności (2,8) 1,2 6,5 (2,0) (75,4) (94,5)
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych, netto (31,1) 15,8 (4,8) 45,8 (1,9) 14,6
Podatek dochodowy 389,8 490,0 353 295,9 1.251,6 209,2
Zwiększenie netto wartości zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym (137,5) (83,9) (122,8) (147,1) (110,0) (113,1)
Jednorazowe spisanie przeszacowania wartości obligacji na moment nabycia do wartości godziwej oraz koszt premii za wcześniejszy wykup obligacji - - - - - -
Koszt premii za wcześniejszy wykup obligacji 58,7 - - - -
Strata na instrumentach pochodnych, netto (1,5) 2) 2) 2) 2) -
Zysk ze sprzedaży jednostki zależnej/stowarzyszonej (3.680,6) (153,2)
Inne korekty 55,5 (97,8) 68,4 31,0 62,1 (66,7)
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 3.126,3 3.232,1 3.777,9 3.797,9 3.689,7 2.973,5
Podatek dochodowy zapłacony (216,2) (343,2) (328,5) (552,9) (463,0) (1.278,4)
Odsetki otrzymane dotyczące działalności operacyjnej 31,3 26,2 24,0 6,7 7,6 66,6
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.941,4 2.915,1 3.473,4 3.251,7 3.234,3 1.761,7
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (524,8) (624,3) (852,6) (1.006,4) (924,1) (776,9)
Nabycie wartości niematerialnych (214,3) (304,1) (379) (211,5) (234,7) (337,5)
Nabycie obligacji (9,3) (9,2) - (8,3) (27,8) -
Płatności z tytułu koncesji (120,7) (119,6) (122,4) (126,8) (159,4) (514,0)
Nabycie akcji/udziałów w jednostkach stowarzyszonych (662,5) (16,1) (1,232,5) (11,4) (500,0) (4,9)
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych pomniejszone o przejęte środki pieniężne (66,8) (792,4) (108,5) (479,2 (946,4) (266,5)
Wypływy z tytułu podwyższenia kapitału w jednostce stowarzyszonej - - (16,3) - - -
Wpływy ze zbycia udziałów/akcji w jednostce zależnej/stowarzyszonej 7.111,9 757,4
Wpływy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 19,3 11,6 6,8 8,4 5,7 78,2
Wpływy/(Wypływy) z tytułu inwestycji w fundusze - 0,5 0,7 - - -
Spłata udzielonych pożyczek 30,5 29,3 0,7 - 1,0 272,5
Udzielone pożyczki (31,1) (12,4) (21,4) (13,0) (64,9) (686,9)
Wpływy z tytułu realizacji instrumentów pochodnych 5) 5) 5) 5) 5) 5)
Otrzymane dywidendy - - - 57,2 59,2 64,0
Wykup obligacji wraz z odsetkami - - 8,7 1,4 8,6 -
Pozostałe wpływy/(wypływy) 6,4 1,2 0,7 3,3 (1,2) 11,8
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 573,3) (1.835,5) (2.715,1) (1.786,3) 4.327,9 (1.876,6)
Zaciągnięcie kredytów 1 200,0 635,3 2.010,0 35,0 1.665,0 141,2
Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek (1 162,5) (1.282,2) (1.742,5) (857,9) (2.682,8) (1.045,1)
Emisja obligacji/(Wykup obligacji) (886,7) - - 1.000,0 - -
Spłata odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji i zapłacone prowizje3 (409,9) (419,0) (465,4) (315,3) (208,2) (616,9)
Spłata odsetek od leasingu (47,6) (46,0) (32,4) (20,2)
Wypłacone dywidendy (204,7) - (594,8) (232,5) (1.186,2) (660,8)
Nabycie akcji własnych (2.464,0) (393,9)
Prowizja za wcześniejszy wykup obligacj (58,7) - - - - -
Wpływy z realizacji instrumentów pochodnych - -

-

-

(37,4)

109,4

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu  4) 4) (343,7) (399,2) (335,4) (196,4)
Inne wydatki (5,2) (8,4) (0,7) (40,1) (1,5)
(23,0)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1.527,7) (1.074,3) (1.184,7) (856,0) (5.282,9) (2.705,7)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (159,6) 5,3 (426,4) 609,4 2.279,3 (2.820,6)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1.336,7 1.172,0 1.178,7 753,1 1.365,8 3.644,3
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (5,1) 1,4 0,8 3,3 (0,8) (5,9)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 172,0 1,178,7 753,1 1.365,8 3.644,3 817,8

1) Konsolidacja grupy kapitałowej Netia S.A. od dnia 22 maja 2018 r.
2) Pozycja połączona z pozycją "Inne korekty".
3) Obejmuje wpływ instrumentów IRC/CIRS/forward, premie za wcześniejszą spłatę obligacji oraz zapłatę za koszty związane z pozyskaniem finansowania
4) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego ujęta w pozycji "Inne wydatki"
5) Pozycja połączona z "Pozostałe wpływy/(wypływy)".

Wskaźniki finansowe

201720182019202020212022
Marża EBITDA1) 36,8% 34,6% 35,9% 35,0% 61,9% 26,9%
Marża zysku netto2) 9,6% 7,6% 9,5% 9,6% 35,5% 7,0%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)3) 3,4% 2,7% 3,4% 3,5% 13,7% 2,8%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)4) 8,5% 6,2% 8,4% 8,6% 40,2% 6,0%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)5) 1,0 1,1 0,8 1,0 1,4 1,0
Wskaźnik ogólnego zadłużenia6) 56,3% 54,3% 55,6% 56,4% 52,3% 51,1%

1) EBITDA/przychody ze sprzedaży
2) zysk netto/przychody ze sprzedaży
3) zysk netto/aktywa ogółem
4) zysk netto/(kapitał własny-zysk netto)
5) aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
6) zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

Ostatnia aktualizacja 22.05.2024