Skuteczna realizacja strategii multiplay – ponad 13 mln usług świadczonych w modelu kontraktowym. Grupa Polsat prezentuje bardzo dobre wyniki za III kwartał 2016 roku

Data: 
09 lis 2016

Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe za III kwartał 2016 roku w obu segmentach i głównych liniach produktowych. Wyrażają się one m.in. we wzroście liczby usług kontraktowych do ponad 13 mln – stanowiących już prawie 80% wszystkich usług, najniższym w ostatnich trzech latach wskaźniku churn i stabilnie rosnącym ARPU, a także kontynuacji pozytywnych trendów w działalności kanałów Telewizji Polsat. III kwartał to czas konsekwentnej realizacji strategii multiplay Grupy, której efektem są rosnące przychody i wynik EBITDA, a także silny wzrost wolnych przepływów pieniężnych – do poziomu 1,544 mld zł w okresie 12-miesięcznym.

Grupa Cyfrowy Polsat w III kwartale 2016 r.

 • Usługi kontraktowe w liczbie ponad 13 mln stanowią już prawie 80% wszystkich usług generujących przychód. Liczba kontraktów wzrosła o blisko 600 tys. w ujęciu rocznym. Natomiast średni przychód od jednego klienta kontraktowego wzrósł do 88,6 zł.
 • Skuteczna realizacja strategii programu smartDOM:
  • wzrost liczby klientów multiplay do ponad 1,2 mln,
  • już 21% klientów kontraktowych Grupy korzysta z oferty zintegrowanej, co w konsekwencji przekłada się na najniższy w ostatnich trzech latach, 8,5% poziom wskaźnika churn w III kwartale;
 • Najwyższy od lat, o 112 tys. r/r, wzrost liczby kontraktowych usług telefonii komórkowej – wynikający z konsekwentnej realizacji strategii oraz częściowo wsparty migracjami klientów prepaid.
 • Baza usług Internetu mobilnego w modelu kontraktowym zwiększyła się o 205 tys. r/r do 1,7 mln. Łączna liczba aktywnych usług dostępu do Internetu wynosiła blisko 2 mln.
 • Dzięki zarówno dobrej sprzedaży podstawowych pakietów, jak i usług dodatkowych (Multiroom i płatne usługi OTT), łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła rok do roku aż o 283 tys.
 • W segmencie prepaid telefonii komórkowej nastąpiła oczekiwana i pozytywna dla Grupy zintensyfikowana migracja klientów do usług kontraktowych. ARPU w III kwartale wynosiło 18,7 zł, co jest wynikiem krótkoterminowych akcji promocyjnych związanych z rejestracją kart prepaid.
 • Kanały Grupy Telewizji Polsat pozostawały liderem rynku oglądalności w grupie komercyjnej zarówno w III kwartale, jak i całym 9-miesięcznym okresie – z wynikami odpowiednio: 24,6% (13% kanału głównego oraz 11,6% kanałów tematycznych) i 24,8% (13,1% kanału głównego oraz 11,7 % kanałów tematycznych).
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły w III kwartale o 0,7% (przy rynku reklamy TV rosnącym w tempie 0,1% r/r) i wyniosły 222 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV zwiększył się do 27,4%. W okresie 9 miesięcy Grupa odnotowała wzrost przychodów o 4,9% (w tym czasie rynek reklamy TV wrósł o 1% r/r) do 757 mln zł, a jej udział w rynku reklamy wzrósł do 26,8%.
 • Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wynosiła około 3,3 mln.
 • Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy:

W wyniku nabycia i konsolidacji od 29 lutego 2016 r. wyników Grupy Midas, w celu lepszego zobrazowania działalności biznesowej Grupy Polsat, do poziomu zysku operacyjnego (EBIT) prezentujemy w zamieszczonych poniżej tabelach porównanie raportowanych[1] wyników Grupy w III kwartale 2016 r. z wynikami pro forma[2] za III kwartał 2015 r.

  • przychody: 2,388 mld zł,
  • EBITDA: 957 mln zł,
  • marża EBITDA: 40,1%,
  • wolne przepływy pieniężne po spłacie odsetek od kredytów i obligacji: 1,544 mld zł w okresie 12-miesięcznym, co przekracza dotychczasowe założenia spółki (1,2-1,4 mld PLN),
  • dług netto/EBITDA zgodny z definicją SFA (tzn. z wyłączeniem długu, który nie jest obsługiwany gotówkowo) wyniósł 2,96x, a z uwzględnieniem zadłużenia niedawno nabytej Grupy Litenite – 3,19x.

– III kwartał jest kolejnym okresem potwierdzającym wysoką skuteczność obranej przez nas strategii – w ciągu roku zwiększyliśmy bazę usług kontraktowych o niemal 600 tysięcy – mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. Systematycznie rosnące ARPU i dynamiczny wzrost liczby klientów multiplay przekładają się na bardzo dobre wskaźniki finansowe Grupy, które decydują o stabilności naszego biznesu i pozwalają na jego stały rozwój. Jesteśmy zadowoleni z rekordowo niskiego w naszej branży poziomu wskaźnika churn, na który wpływ miała zwiększająca się liczba klientów korzystających z usług kontraktowych i oferty multiplay. Oczekujemy, że zaprezentowane pozytywne trendy utrzymają się w najbliższych kwartałach.

Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

– Duże wzrosty osiągnęliśmy we wszystkich głównych liniach produktowych. Najszybciej rosła liczba kontraktów telefonii komórkowej – wzrost bazy o 112 tys. rok do roku to zdecydowanie najlepszy wynik od lat, po części związany z obowiązkiem rejestracji kart prepaid, ale także efekt strategii multiplay, bo to już czwarty z kolei kwartał wzrostów w tym obszarze. Rośnie także sprzedaż usług płatnej telewizji i – jak na okres wakacyjny – bardzo dobrze oceniamy wyniki sprzedaży Internetu, pokrywające się z wynikami sprzed roku – podsumowuje Tobias Solorz.

 1_0.png

Dzięki skutecznie realizowanej strategii, wyrażającej się w rosnącej liczbie usług kontraktowych, i konsekwentnie rozwijanemu programowi smartDOM, a także efektywnemu reagowaniu na zmieniające się otoczenie biznesowe, udaje się nam zwiększać przychody przy jednoczesnej kontroli kosztów. Dzięki temu osiągnęliśmy wyższy wynik EBITDA Grupy – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o.

Wyniki finansowe segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych za III kwartał 2016 r.

2_0.png

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

– Zarówno w III kwartale, jak i całym 9-miesięcznym okresie Grupa Polsat i nasz kanał główny zajmowały pozycję lidera oglądalności w komercyjnej grupie widzów 16-49 – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o. – Nasze przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu rosły w pierwszych 9 miesiącach tego roku znacznie szybciej niż rynek, w tempie 4,9%, na co pozytywny wpływ miała konsekwentnie prowadzona optymalna polityka programowa oraz sukces sprzedażowy i dobre wyniki oglądalności UEFA EURO 2016.

3_0.png

Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej za III kwartał 2016 r.

 4_2.png

Sukces sprzedaży dostępu do meczów UEFA EURO 2016 pozytywnie wpłynął na wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej także w trzecim kwartale – m.in. jego zasługą jest dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży. Efektywne zarządzanie kosztami programowymi przyniosło efekt w postaci stabilnych kosztów tego segmentu. A wszystkie te elementy mają odzwierciedlenie w wysokiej EBITDA i marży EBITDA na poziomie 39,9% – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann.

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za III kwartał 2016 r.

5_0.png

To kolejny kwartał, kiedy osiągnęliśmy bardzo dobre, przewyższające konsensus rynkowy wyniki finansowe Grupy. Osiągnięcie tak dobrych wskaźników finansowych wspierały również wypracowane synergie. Cały czas silną pozycję w naszej Grupie stanowią stabilne i wysokie wolne przepływy pieniężne, które nie tylko pozwalają nam realizować cele biznesowe i planowo zmniejszać zadłużenie, co jest naszym priorytetem finansowym, ale także powrócić do regularnych wypłat dywidendy od 2017 roku, zgodnie z założeniami nowej polityki dywidendy – podsumowuje Katarzyna Ostap-Tomann.


[1] wyniki raportowane, czyli uwzględniające konsolidację Grupy Midas począwszy od 29 lutego 2016 roku   

[2] pro forma, Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Metelem, Midas, skonsolidowane sprawozdania finansowe i analizy własne

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 09.11.2016