Grupa Cyfrowy Polsat zakończyła refinansowanie dotychczasowego zadłużenia

Data: 
29 sty 2016

Grupa Cyfrowy Polsat spłaciła obligacje Senior Notes wyemitowane przez spółkę zależną od Cyfrowego Polsatu – Eileme 2 AB (publ), stanowiące jeden z elementów finansowania udzielonego m.in. spółce Polkomtel, o wartości nominalnej 542,5 mln EUR i 500 mln USD, co kończy proces refinansowania dotychczasowego zadłużenia Grupy. W ramach przeprowadzonego procesu refinansowania Grupa we wrześniu 2015 r. zawarła z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowę kredytów obejmującą kredyty terminowe w wysokości do 11,5 mld zł oraz kredyty rewolwingowe w wysokości do 1 mld zł oraz wyemitowała w lipcu 2015 r. niezabezpieczone obligacje korporacyjne na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Przeprowadzone działania zapewnią Grupie oszczędności odsetkowe w wysokości blisko 400 mln zł rocznie.

– Spłata całości zadłużenia z tytułu dłużnych papierów wartościowych Senior Notes spółki dominującej Polkomtelu Eileme 2 kończy wielomiesięczny proces refinansowania zadłużenia naszej Grupy. Jestem bardzo zadowolony z wyniku podjętych działań. Zapewniliśmy sobie nowe finansowanie na bardzo dobrych warunkach i, co równie ważne, wyłącznie w polskim złotym – mówi Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu. – Zgodnie z założeniami uzyskamy oszczędności odsetkowe w wysokości blisko 400 mln zł rocznie oraz większą elastyczność i bezpieczeństwo działania, uproszczoną strukturę zadłużenia, a także bardzo dobre perspektywy dalszego rozwoju.

W związku ze spłatą zadłużenia z tytułu obligacji Senior Notes Eileme 2, Grupa zwiększyła wykorzystanie kredytu złotówkowego o kolejne 4,8 mld zł, zgodnie z warunkami podpisanych umów połączyła umowy kredytowe Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu oraz ustanowiła nowy i mniej restrykcyjny pakiet zabezpieczeń.

Główne korzyści wynikające z zakończonego procesu refinansowania Grupy:

  • obniżka średniego kosztu odsetkowego o ok. 3 p.p. do ok. 3,6%,
  • znaczące oszczędności odsetkowe w wysokości ok. 400 mln zł rocznie,
  • pozytywna zmiana struktury walutowej – wyłącznie polski złoty,
  • dywersyfikacja źródeł finansowania – banki i polscy obligatariusze,
  • ujednolicenie kowenantów Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu,
  • ograniczenie i ujednolicenie zestawu zabezpieczeń i możliwość ich zniesienia, gdy wskaźnik zadłużenia spadnie poniżej 1,75x,
  • zwiększenie elastyczności operacyjnej i finansowej Grupy – swoboda w przepływie gotówki umożliwia lepsze zarządzanie płynnością,
  • zwiększenie elastyczności w zakresie przyszłych projektów inwestycyjnych.

Nowy kredyt Grupy jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży. Marża kredytu jest uzależniona od poziomu wskaźnika skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA i będzie maleć wraz ze zmniejszaniem się poziomu wskaźnika. Okres kredytowania wynosi 5 lat od dnia podpisania umowy, a ostateczną datą spłaty każdego z kredytów jest 21 września 2020 r.

Uzupełnieniem w procesie refinansowania dla zawartej umowy kredytów są wyemitowane w lipcu 2015 r. przez Cyfrowy Polsat 6-letnie, niezabezpieczone obligacje korporacyjne serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 250 bps (dla wskaźnika zadłużenia w danym okresie niższego lub równego 3,5:1). Mechanizm wzrostu marży zależy od wartości wskaźnika zadłużenia zdefiniowanego w warunkach emisji obligacji. Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie co pół roku.

Na czele konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych, które udzieliły Grupie Cyfrowy Polsat kredytów w łącznej wysokości do 12,5 mld zł – do 11,5 mld zł kredytu terminowego i do 1 mld zł kredytu rewolwingowego, stoją Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., Société Générale – jako globalni bankowi koordynatorzy, ponadto obejmuje ono: PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2, BNP Paribas Fortis SA/NV, Bank Polska Kasa Opieki S.A., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bank of China (Luxembourg) S.A., Credit Agricole Corporate & Investment Bank, Credit Agricole Bank Polska S.A., DNB Bank Polska S.A., DNB Bank ASA, HSBC Bank Polska S.A., HSBC Bank plc, Bank Handlowy w Warszawie S.A., CaixaBank, S.A. Oddział w Polsce, mBank S.A., Bank Millennium S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Goldman Sachs Bank USA, Erste Group Bank AG, Deutsche Bank Polska S.A. oraz UniCredit Bank AG, London Branch, działający jako agent kredytu oraz jako agent zabezpieczeń.

Doradcą finansowym i koordynatorem procesu refinansowania zadłużenia Grupy Cyfrowy Polsat był Trigon Dom Maklerski, a doradcą prawnym kancelaria Greenberg Traurig.

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 29.01.2016