Grupa Cyfrowy Polsat refinansuje dotychczasowe zadłużenie

Data: 
22 wrz 2015

Grupa Cyfrowy Polsat zawarła z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowę kredytów obejmującą kredyt terminowy w wysokości do 11,5 mld zł oraz kredyt rewolwingowy w wysokości do 1 mld zł, które wraz z wyemitowanymi w lipcu br. niezabezpieczonymi obligacjami korporacyjnymi na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł posłużą do zrefinansowania całego obecnego zadłużenia Grupy. Ten największy jak dotychczas kredyt korporacyjny w walucie polskiej i bardzo duża jak na rynek polski emisja obligacji korporacyjnych zapewnią Grupie oszczędności odsetkowe w wysokości ok. 380 mln zł rocznie. 

– Jestem bardzo zadowolony, że pięć miesięcy intensywnych prac nad projektem refinansowania dotychczasowego zadłużenia naszej Grupy zakończyło się tak spektakularnym sukcesem. Zarówno kredyt, jak i emisja obligacji cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem instytucji finansowych, co spowodowało nadsubskrypcję, a w konsekwencji dużą redukcję ofert. Mimo występowania szeregu sprzyjających naszemu projektowi czynników, pracowaliśmy w relatywnie trudnych warunkach rynkowych. Tym bardziej cieszy nas pozyskanie nowego finansowania dla całego dotychczasowego zadłużenia naszej Grupy, na bardzo dobrych warunkach i wyłącznie w polskim złotym – mówi Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu. – Zgodnie z założeniami, dzięki przeprowadzonemu procesowi nie tylko zyskaliśmy oszczędności odsetkowe w wysokości ok. 380 mln zł rocznie, ale także większą elastyczność i bezpieczeństwo działania oraz uproszczoną strukturę zadłużenia, co bez wątpienia będzie miało pozytywny wpływ na dalszą działalność i przyszły rozwój naszej Grupy – dodaje Tomasz Szeląg. 

Na czele konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych, które udzielą Grupie Cyfrowy Polsat kredytów w łącznej wysokości do 12,5 mld zł – do 11,5 mld zł kredytu terminowego i do 1 mld zł kredytu rewolwingowego, stoją Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., Société Générale – jako globalni bankowi koordynatorzy, ponadto obejmuje ono: PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2, BNP Paribas Fortis SA/NV, Bank Polska Kasa Opieki S.A., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bank of China (Luxembourg) S.A., Credit Agricole Corporate & Investment Bank, Credit Agricole Bank Polska S.A., DNB Bank Polska S.A., DNB Bank ASA, HSBC Bank Polska S.A., HSBC Bank plc, Bank Handlowy w Warszawie S.A., CaixaBank, S.A. Oddział w Polsce, mBank S.A., Bank Millennium S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Goldman Sachs Bank USA, Erste Group Bank AG, Deutsche Bank Polska S.A. oraz UniCredit Bank AG, London Branch, działający jako agent kredytu oraz jako agent zabezpieczeń. 

Zawarta właśnie umowa kredytów zostanie wykorzystana w szczególności na spłatę całości zadłużenia wynikającego z umowy kredytów niepodporządkowanych Cyfrowego Polsatu z 11 kwietnia 2014 r., spłatę całości zadłużenia wynikającego z umowy kredytów niepodporządkowanych Polkomtelu z 17 czerwca 2013 r., spłatę całości zadłużenia z tytułu dłużnych papierów wartościowych senior notes wyemitowanych przez Eileme 2 AB (publ) oraz finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych Grupy Kapitałowej. 

Nowe kredyty Grupy są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży. Marża kredytów jest uzależniona od poziomu wskaźnika skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA i będzie maleć wraz ze zmniejszaniem się poziomu wskaźnika. Okres kredytowania wynosi 5 lat od dnia podpisania umowy kredytów, a ostateczną datą spłaty każdego z kredytów jest 18 września 2020 r.

Uzupełnieniem w procesie refinansowania dla zawartej umowy kredytów są wyemitowane w lipcu br. przez Cyfrowy Polsat 6-letnie, niezabezpieczone obligacje korporacyjne serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 250 bps (dla wskaźnika zadłużenia w danym okresie niższego lub równego 3,5:1). Mechanizm wzrostu marży zależy od wartości wskaźnika zadłużenia zdefiniowanego w warunkach emisji obligacji. Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie co pół roku. 

Ta bardzo duża jak na polski rynek, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem inwestorów i zamknięta z bardzo dla nas atrakcyjną marżą emisja obligacji korporacyjnych była pierwszym etapem procesu refinansowania, dzięki któremu skutecznie zdywersyfikowaliśmy źródła finansowania, zapewniając sobie jeszcze większą elastyczność biznesową i motywację do efektywnego przeprowadzenia drugiego etapu, jakim było podpisanie umów kredytowych – komentuje Tomasz Szeląg. 

Główne korzyści wynikające z zakończonego procesu refinansowania Grupy:

  • obniżka średniego kosztu odsetkowego o ok. 3 p.p. do ok. 3,6%,
  • znaczące oszczędności odsetkowe w wysokości ok. 380 mln zł rocznie,
  • pozytywna zmiana struktury walutowej – wyłącznie polski złoty,
  • dywersyfikacja źródeł finansowania – banki i polscy obligatariusze,
  • ujednolicenie kowenantów Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu,
  • ograniczenie i ujednolicenie zestawu zabezpieczeń i możliwość ich zniesienia, gdy wskaźnik zadłużenia spadnie poniżej 1,75x,
  • zwiększenie elastyczności operacyjnej i finansowej Grupy – swoboda w przepływie gotówki umożliwia lepsze zarządzanie płynnością,
  • zwiększenie elastyczności w zakresie przyszłych projektów inwestycyjnych,
  • potencjalnie pozytywny wpływ na ratingi Grupy – zwiększona elastyczność i obniżka kosztów odsetkowych może pozytywnie przełożyć się na ocenę ratingową Grupy.               

Modyfikacja struktury zadłużenia zakończy się w styczniu 2016 r., po spłacie zadłużenia z tytułu obligacji senior notes Polkomtelu. 

– Konsekwentnie przeprowadzony proces refinansowania, szereg bardzo korzystnych dla nas postanowień nowej umowy kredytowej, zdywersyfikowane źródła finansowania, bardzo atrakcyjne warunki obydwu instrumentów oraz uzyskana jeszcze większa elastyczność operacyjna i finansowa bez wątpienia będą miały wpływ nie tylko na wyraźne zmniejszenie kosztów obsługi długu, ale także, co istotne, na dalsze sprawne, regularne zmniejszanie zadłużenia Grupy – podsumowuje Tomasz Szeląg.

Doradcą finansowym i koordynatorem procesu refinansowania zadłużenia Grupy Cyfrowy Polsat jest Trigon Dom Maklerski, a doradcą prawnym kancelaria Greenberg Traurig.

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 22.09.2015