Dobre Praktyki 2013

Data: 
31 gru 2013

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku

Punkt I

Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

Spółka Cyfrowy Polsat S.A. podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zebranemu w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, będącym załącznikiem do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku, zmienionym następującymi uchwałami Rady Giełdy: nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku, nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku, nr 20/1287/2011 z dnia 19 paĽdziernika 2011 roku oraz nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku (zmiany wprowadzone w 2012 roku weszły w życie 1 stycznia 2013 roku).

Dokument ten przygotowany został przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i udostępniony w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na specjalnej stronie Internetowej poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego pod adresem http://corp-gov.gpw.pl.

Punkt II

Wskazanie postanowień ładu korporacyjnego, od których Spółka odstąpiła oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

Dokładamy wszelkich starań by stosować zasady ładu korporacyjnego określone w wyżej wymienionym dokumencie, starając się na każdym etapie swojego funkcjonowania realizować wszystkie rekomendacje dotyczące dobrych praktyk Spółek Giełdowych oraz zalecenia kierowane do zarządów, rad nadzorczych oraz akcjonariuszy.

2013 roku co do zasady stosowaliśmy się do wszystkich obowiązujących zasad zawartych w częściach II, III i IV, dla których stosuje się regułę comply or explain.

Niemniej jednak, Spółka nie wprowadziła zmian w organizacji obrad walnego zgromadzenia, tak by zastosować się do zasad - zawartych do końca 2012 roku w części I, a które z początkiem 2013 roku zostały przeniesione do części IV i II - dotyczących bezpośredniej transmisji i zapewnienie dwustronnej komunikacji oraz publikowania na stronie internetowej zapisu przebiegu walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo. Tym samym Spółka naruszyła zasady określone w części IV punkt 10 oraz w części II punkt I podpunkt 9a przy okazji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 czerwca 2013 roku. Na chwilę obecną Zarząd nie planuje wprowadzać zamian w sposobie organizacji walnego zgromadzenia. Zarząd priorytetowo traktuje kwestie zapewnienia sprawnego przebiegu obrad oraz optymalizacji kosztów. Wobec niewielkiego rozpowszechnienia praktyki przeprowadzania walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz niepełnego przygotowania rynku, a co za tym idzie wzmożonego ryzyka wystąpienia problemów natury organizacyjno-technicznej, Zarząd postanowił odłożyć w czasie rozważenie wprowadzenia w życie przedmiotowych zasad.

Jeśli chodzi o część I i zawarte w niej rekomendacje, komentarza wymagają trzy kwestie.

Rekomendacja I.1. Odstąpiliśmy od zalecanego w rekomendacji I.12. zapewnienia akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem jego odbywania, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zważywszy na zastrzeżenia natury prawnej. Dla Zarządu najważniejszą kwestią jest zapewnienia sprawnego przebiegu obrad oraz prawomocności uchwał podjętych przez walne zgromadzenie i na chwilę obecną nie planuje zmian w sposobie przeprowadzania głosowań.

Rekomendacja I.5. Spółka nie zastosowała się do rekomendacji w zakresie dotyczącym ustalania zasad polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Zalecenia Komisji Europejskiej nie stanowiły wzorca dla opracowania systemu wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających w Spółce i nie wszystkie zalecenia są stosowane. Zgodnie z artykułem 24 d) Statutu Spółki ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem ustalania wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu na podstawie artykułu 19 2d) Statutu Spółki, kiedy decyzję podejmuje Rada Nadzorcza. Wartość wynagrodzenia uzależniona jest od zakresu zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, a także odpowiada wielkości Spółki i pozostaje w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych. Wynagrodzenie członków Zarządu ustalane jest decyzją Rady Nadzorczej i odpowiada zakresowi obowiązków i odpowiedzialności im powierzonych.

Rekomendacja I.9. GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej. W Spółce Cyfrowy Polsat, wyboru osób do Rady Nadzorczej i Zarządu, dokonują odpowiednio Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje kandydatów. Czynniki takie jak płeć nie są brane pod uwagę przy wyborze osób do organów Spółki. Władze Spółki uważają, że takie podejście zapewnia dobór najwłaściwszych osób do wykonania funkcji zarządu i nadzoru. 

Punkt III

Opis głównych cech stosowanych w Grupie Kapitałowej systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Zarząd jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Grupie Kapitałowej, jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wykorzystujemy wieloletnie doświadczenia naszych pracowników w zakresie identyfikacji, dokumentowania, ewidencji
i kontroli operacji gospodarczych, w tym wiele procedur kontrolnych wspartych nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi do rejestracji, przetwarzania i prezentacji danych operacyjno-finansowych.

W celu zapewnienia prawidłowości i rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki dominującej i spółek zależnych, stosujemy Polityki Rachunkowości dla Grupy Cyfrowy Polsat S.A. oraz szereg procedur wewnętrznych w zakresie systemów kontroli transakcji i procesów wynikających z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej.

Prowadzimy księgi rachunkowe w systemach informatycznych połączonych/zintegrowanych z systemami Ľródłowymi i księgami pomocniczymi, przy zapewnieniu bezpieczeństwa danych przez stosowanie uprawnień dostępu ściśle odpowiadających potrzebom uprawnionych użytkowników. Obsługa systemów zapewniona jest przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w tym obszarze. Dodatkowo, bezpieczeństwo systemu zapewnione jest przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań w zakresie fizycznego bezpieczeństwa sprzętu. Posiadamy pełną dokumentację tych systemów informatycznych we wszystkich ich obszarach. Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości dokumentacja naszych informatycznych systemów rachunkowości podlega okresowej weryfikacji i aktualizacji zatwierdzanej każdorazowo przez kierowników jednostek.

Ważnym elementem zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest bieżąca wewnętrzna kontrola sprawowana przez Pion Finansów i Kontrolingu oraz Pion Audytu Wewnętrznego.

Audyt Wewnętrzny funkcjonuje w oparciu o Kartę Audytu przyjętą przez Zarząd i Komitet Audytu Rady Nadzorczej. Do jego podstawowych zadań należy badanie i ocena mechanizmów kontrolnych służących wiarygodności i spójności danych finansowych, stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdań finansowych i zarządczych.

Kontroling funkcjonuje w oparciu o system kontrolingu finansowego i kontrolingu biznesowego, sprawując kontrolę zarówno nad bieżącymi procesami, jak i realizacją planów finansowych i operacyjnych oraz sporządzaniem sprawozdań finansowych i raportów finansowych.

Ważnym elementem kontroli jakości i poprawności danych jest zastosowanie systemu sprawozdawczości zarządczej na bazie jednostkowej i skonsolidowanej oraz regularna comiesięczna analiza wyników finansowych i operacyjnych, a także podstawowych wskaĽników prowadzona przez Zarząd. Comiesięczna analiza wyników prowadzona jest w porównaniu zarówno do obowiązującego planu finansowo-operacyjnego, jak i do wyników poprzednich okresów.

System kontroli budżetowej oparty jest na miesięcznych i rocznych planach finansowo-operacyjnych oraz 6-letnich prognozach biznesowych. Zarówno wyniki finansowe, jak i wyniki operacyjne są regularnie monitorowane w odniesieniu do planów finansowych i operacyjnych. W trakcie roku, jeżeli zachodzi taka potrzeba, dokonujemy dodatkowej rewizji planów finansowych i operacyjnych na dany rok. Plany finansowo-operacyjne podlegają każdorazowo przyjęciu przez Zarząd i zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

Jednym z podstawowych elementów kontroli w procesie przygotowywania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy jest weryfikacja przeprowadzona przez niezależnych biegłych rewidentów. Wybór biegłego rewidenta dokonywany jest z grupy renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysoki standard usług oraz niezależność. W Spółce wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza, natomiast w spółkach Grupy - Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników. Do zadań niezależnego audytora należą w szczególności: przegląd półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz badanie rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Niezależność biegłego rewidenta jest fundamentalna dla zapewnienia prawidłowości badania ksiąg.

Organem sprawującym nadzór nad procesem raportowania finansowego w Spółce jest Komitet Audytu powołany w ramach Rady Nadzorczej Spółki. Komitet Audytu nadzoruje proces sprawozdawczości finansowej, w celu zapewnienia równowagi, przejrzystości i integralności informacji finansowych. W skład Komitetu Audytu wchodzi m.in. dwóch członków Rady Nadzorczej, spełniających kryteria niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW w Rozdziale III punkcie 6, oraz wymogi Ustawy z 7 maja 2009 roku O biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym w art. 86 punkcie 4. 

Ponadto na mocy art. 4a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, do obowiązków Rady Nadzorczej należy zapewnienie, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania określone prawem, a Rada Nadzorcza realizuje ten obowiązek, wykorzystując w tym celu kompetencje wynikające z przepisów prawa oraz statutu Spółki. Jest to kolejny poziom kontroli sprawowany przez niezależny organ, zapewniający prawidłowość i rzetelność informacji prezentowanych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Punkt IV

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczące pakiety akcji

W poniższej tabeli przedstawiono właścicieli akcji Cyfrowy Polsat S.A. na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania:

Akcjonariusz Liczba akcji Udział procentowy w ogólnej liczbie akcji Liczba głosów Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów

Pola Investments Ltd. (1), w tym:
- akcje imienne uprzywilejowane
- akcje zwykłe na okaziciela

154.204.296
152.504.876
1.699.420
 

44,27%
43,78%
0,49%
 

306.709.172*
305.009.752*
1.699.420

58,11%*
57,79%*
0,32%

 Sensor Overseas Ltd. (2), w tym:
- akcje imienne uprzywilejowane
- akcje zwykłe na okaziciela

25.341.272
25.041.375
299.897

7,27%
7,19%
0,09%

50.382.647
50.082.750
299.897

9,55%
9,49%
0,06%

Pozostali

168.807.268

48,46%

170.678.518

32,34%

Razem

348.352.836

100,00%

527.770.337

100,00%

(1) Pola Investments Ltd. jest kontrolowana przez fundację rodzinną TiVi Foundation.
(2) Sensor Overseas Ltd. jest kontrolowana przez Pana Heronima Rutę.
*W dniu 12 lutego 2013 roku, Spółka została poinformowana, iż spółka Pola Investments Ltd. (Pola) otrzymała w dniu 7 lutego 2013 roku od spółki Sensor Overseas Ltd. pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu z 20.791.375 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki, które stanowią 5,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 41.582.750 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,88% ogólnej liczby głosów (Pełnomocnictwo). Po otrzymaniu Pełnomocnictwa Pola posiada i jest uprawniona do wykonywania prawa głosu ze 174.995.671 akcji Spółki, co stanowi 50,24% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane przez Pola akcje oraz objęte Pełnomocnictwem uprawniają łącznie do 348.291.922 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Powyższy pakiet składa się z: a) 173.296.251 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 49,75% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 346.592.502 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz b) 1.699.420 akcji zdematerializowanych, stanowiących 0,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
 

Punkt V

Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne

Dotychczasowi akcjonariusze nie posiadają innych praw głosu na Walnym Zgromadzeniu, niż wynikające z posiadania naszych akcji. Na dzień 31 grudnia 2013 roku akcje Serii od A do D były akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, w ten sposób, że:

- Akcje Serii A w liczbie 2.500.000 są uprzywilejowane co do prawa głosu po 2 głosy na jedną akcję;
- Akcje Serii B w liczbie 2.500.000 są uprzywilejowane co do prawa głosu po 2 głosy na jedną akcję;
- Akcje Serii C w liczbie 7.500.000 są uprzywilejowane co do prawa głosu po 2 głosy na jedną akcję;
- Akcje Serii D w liczbie 166.917.501 oznaczone numerami 1-166.917.501 są uprzywilejowane co do prawa głosu po 2 głosy na jedną akcję.

Posiadaczami akcji uprzywilejowanych są: Pola Investments Ltd. (152.504.876 akcji dających prawo do 305.009.752 głosów na Walnym Zgromadzeniu), Sensor Overseas Ltd. (25.041.375 akcji dających prawo do 50.082.750 głosów na Walnym Zgromadzeniu) oraz Koma Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (1.871.250 akcji dających prawo do 3.742.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu). Na podstawie wyżej omówionego Pełnomocnictwa od Sensor Overseas Ltd., Pola Investments Ltd. łącznie posiada i jest uprawniona do wykonywania prawa głosu ze 173.296.251 akcji uprzywilejowanych, dających prawo do 346.592.502 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje Serii D w liczbie 8.082.499, oznaczonych numerami 166.917.502-175.000.000, Serii E w liczbie 75.000.000, Akcje Serii F w liczbie 5.825.000 oraz Akcje Serii H w liczbie 80.027.836 są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Punkt VI

Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących wykonywania prawa głosu z akcji

W Spółce nie występują jakiekolwiek ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu.

Punkt VII

Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki

Z wyjątkiem ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności akcji Spółki, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i które zostały opisane szczegółowo w Prospekcie emisyjnym Spółki opublikowanym
w dniu 10 kwietnia 2008 roku, nie istnieją żadne inne ograniczenia, w tym w szczególności ograniczenia umowne, dotyczące przenoszenia własności akcji Spółki.

Punkt VIII

Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

Zgodnie z art. 15 Statutu Spółki, Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą. Powołując członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa ich liczbę. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata i jest wspólna. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą.

Zgodnie ze Statutem, Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa albo Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia należą do zakresu działania Zarządu.

Członkowie Zarządu uczestniczą w obradach każdego Walnego Zgromadzenia oraz udzielają merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Ponadto, członkowie Zarządu zaproszeni na posiedzenie Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uczestniczą w tym posiedzeniu z prawem zabierania głosu
w kwestiach będących w porządku obrad posiedzenia.

Decyzje dotyczące emisji lub wykupu akcji Spółki należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Kompetencje Zarządu w tym zakresie ograniczają się do wykonywania ewentualnych uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Punkt IX

Opis zasad zmiany Statutu Spółki

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki i Statut Spółki.

Zgodnie z postanowieniami Statutu, z zachowaniem przepisu art. 417 § 4 kodeksu spółek handlowych zmiana Statutu
w zakresie przedmiotu działalności może nastąpić bez wykupu akcji.

Punkt X

Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu Walnego Zgromadzenia, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa

Walne Zgromadzenie działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjętego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 grudnia 2007 roku, zmienionego uchwałą nr 29 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2009 roku.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały dotyczące w szczególności:

a. rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły,
b. decydowania o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat,
c. udzielania Radzie Nadzorczej i Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków,
d. wybierania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz ustalania ich wynagrodzenia,
e. zmiany statutu Spółki,
f. zmiany przedmiotu działalności Spółki,
g. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
h. połączenia lub przekształcenia Spółki,
i. rozwiązania lub likwidacji Spółki,
j. emisji obligacji,
k. zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz zbycia nieruchomości fabrycznych Spółki,
l. wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz, będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, będący osobą prawną, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz jest zobowiązany zawiadomić Spółkę wysyłając informację określającą dane Akcjonariusza oraz pełnomocnika, tj. nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę), oraz wskazując liczbę akcji oraz głosów, z których pełnomocnik jest umocowany do wykonywania prawa głosu na adres akcjonariusze@cyfrowypolsat.pl.

Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej - w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powstrzymując się przy tym od wszelkich innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

Każdy uczestnik zgromadzenia ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Do czasu wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie podejmuje żadnych rozstrzygnięć.

Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem Walnego Zgromadzenia, a w szczególności: udziela głosu dyskutantom, zarządza głosowania i ogłasza wyniki głosowań. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący może rozstrzygać w sprawach porządkowych.

Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. Jednakże, zdjęcie z porządku obrad bądĽ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uprzedniej zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej bezwzględną większością głosów Walnego Zgromadzenia. Wnioski w powyższych sprawach powinny być szczegółowo umotywowane.

Przewodniczący po otwarciu punktu porządku obrad otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. W razie znacznej liczby zgłoszeń Przewodniczący może ustalić limit czasowy wystąpień lub ograniczyć liczbę mówców. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej, a także wezwanym przez nich do głosu ekspertom Spółki.

W przedmiotach, które nie są objęte porządkiem obrad, uchwał podejmować nie można, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

Głosowanie odbywa się w sposób przyjęty przez Walne Zgromadzenie albo przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych uczestników zgromadzenia.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący łącznie więcej niż 50% ogółu głosów w Spółce. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadali liczbę głosów odpowiadającą liczbie posiadanych akcji z zastrzeżeniem, że akcje imienne serii od A do C oraz część akcji serii D są uprzywilejowane w ten sposób, iż każda z nich uprawnia do wykonywania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.

Punkt XI

Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych Spółki oraz ich komitetów

Zarząd

Obecnie nasz Zarząd liczy czterech członków. Skład Zarządu nie uległ zmianie w ciągu 2013 roku. Na mocy uchwał Rady Nadzorczej z dnia 11 czerwca 2013 roku, wszyscy Członkowie Zarządu zostali powołani na kolejną trzyletnią kadencję.

Skład osobowy Zarządu

W poniższej tabeli przedstawiono imiona, nazwiska, stanowiska, rok powołania i rok, w którym wygasa bieżąca kadencja poszczególnych członków Zarządu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

 Imię i nazwisko  Stanowisko  Rok pierwszego powołania  Rok powołania na obecną kadencję  Rok upływu kadencji
 Dominik Libicki  Prezes Zarządu  2001  2013  2016
 Dariusz Działkowski  Członek Zarządu  2007  2013  2016
 Tomasz Szeląg  Członek Zarządu  2009  2013  2016
 Aneta Jaskólska  Członek Zarządu  2010  2013  2016

Dominik Libicki jest Prezesem Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. od marca 2001 roku. Zasiada również w Radzie Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o. Jest także Prezesem Zarządu spółki INFO-TV-FM Sp. z o.o. Od lutego 2005 roku pełni funkcję Wiceprezesa Związku Mediów, działającego w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jego wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane są głównie z branżą produkcji telewizyjnej. Pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w PAI Film. Prowadził również własną firmę Studio Meg, która produkowała telewizyjne spoty reklamowe oraz programy telewizyjne. W latach 2005-2006 był Członkiem, a w latach 2006-2008 Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci komórkowej w Polsce. Od maja 1999 roku do marca 2011 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Polskie Media S.A. Ukończył studia na Wydziale Ochrony ¦rodowiska Politechniki Wrocławskiej. Odbył szkolenie dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa organizowane przez Ministerstwo Gospodarki.

Dariusz Działkowski jest Członkiem Zarządu ds. Technicznych spółki Cyfrowy Polsat S.A. od sierpnia 2007 roku. Od listopada 2001 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Technicznych w Cyfrowym Polsacie S.A. Pełni również funkcję Członka Zarządu w INFO-TV-FM Sp. z o.o., Redefine Sp. z o.o., Netshare Sp. z o.o., Gery.pl Sp. z o.o. oraz Frazpc.pl Sp. z o.o. Od 2010 roku zasiada w Zarządzie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, pełni również funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Sygnał. Wcześniej doświadczenia zawodowe zdobywał w firmach Canal+ oraz Ericsson, odpowiednio jako Dyrektor ds. Technicznych oraz Kierownik Działu Sprzedaży Usług. Jest jednym z założycieli Centrum Telemarketingowego Sp. z o.o. Ukończył studia na wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją Radio i Telewizja. Ukończył także program MBA na University of Maryland.
Aneta Jaskólska jest Członkiem Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. od lipca 2010 roku. W ramach sprawowania swojej funkcji odpowiada w spółce za Pion Prawny, Pion Administracji, Pion Personalny oraz Pion Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa. Pełni również funkcję Członka Zarządu w spółkach Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o., INFO-TV-FM Sp. z o.o., Redefine Sp. z o.o., Netshare Sp. z o.o., Gery.pl Sp. z o.o. oraz Frazpc.pl Sp. z o.o. Od 2007 roku pełni funkcję Dyrektora Pionu Prawnego i Regulacji Cyfrowego Polsatu S.A. W latach 2004-2007 pełniła funkcję Prokurenta i Dyrektora Departamentu Prawnego UPC Polska Sp. z o.o. Wchodziła w skład Komisji Prawa Autorskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie i obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie uzyskując tytuł radcy prawnego. Jest również absolwentką Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (na kierunku Prawo Autorskie, Wydawnicze i Prasowe).

Tomasz Szeląg jest Członkiem Zarządu ds. Finansów od maja 2009 roku. Pełni również funkcję Członka Zarządu Telewizji Polsat Sp. z o.o., Prezesa Zarządu Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. oraz Prezesa Zarządu Telewizja Polsat Holdings Sp. z o.o., a także Członka Zarządu w spółkach Cyfrowy Polsat Finance AB, INFO-TV-FM Sp. z o.o., Redefine Sp. z o.o., Netshare Sp. z o.o., Gery.pl Sp. z o.o. oraz Frazpc.pl Sp. z o.o. Przed przyjściem do Cyfrowego Polsatu był Wiceprezesem Zarządu ds. Finansów Telefonii Dialog S.A. Wcześniej zajmował stanowiska: Dyrektora Oddziału Banku Société Générale we Wrocławiu, Dyrektora Departamentu Zabezpieczeń oraz Dyrektora Departamentu Analiz i Ryzyka Rynkowego w KGHM Polska MiedĽ S.A. Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej, kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalizacja Handel Zagraniczny. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych.

Opis działania Zarządu

Zarząd Spółki działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą w dniu 29 listopada 2007 roku.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki w sposób przejrzysty i efektywny, zgodnie z przepisami prawa, wewnętrznymi przepisami Spółki i zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, członkowie Zarządu działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są (i) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu działający samodzielnie, a (ii) w przypadku Zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu działający samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone przepisami prawa albo Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Spółki.

Członkowie Zarządu uczestniczą ponadto w obradach Walnego Zgromadzenia oraz udzielają merytorycznych odpowiedzi
na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu zaproszeni na posiedzenie Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uczestniczą w tym posiedzeniu z prawem zabierania głosu w kwestiach będących w porządku obrad posiedzenia. Członkowie Zarządu powinni w granicach swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Radę Nadzorczą, udzielać uczestnikom posiedzenia Rady Nadzorczej wyjaśnień i informacji dotyczących spraw Spółki.

Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa członków Zarządu, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu lub biorących udział w głosowaniu. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd decyduje głos Prezesa Zarządu.

Uchwały podejmowane są na posiedzeniu bądĽ w sposób określony poniżej. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego inny członek Zarządu. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez osobę zwołującą posiedzenie.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie chociażby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

Ponadto, zgodnie z regulaminem Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się członków Zarządu przy pomocy techniki audiowizualnej (np. telekonferencje, wideokonferencje).

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków. Rada Nadzorcza działała w niezmienionym składzie przez cały 2013 rok.

Skład osobowy Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

Imię i nazwisko  Stanowisko Rok pierwszego powołania Rok powołania na obecną kadencję Rok upływu kadencji
Zygmunt Solorz-Żak Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń
2008 2012 2015
Robert Gwiazdowski Niezależny1 członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu
2008 2012 2015
Andrzej Papis Członek Rady Nadzorczej 2007 2012 2015
Leszek Reksa Niezależny1 członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu
2008 2012 2015
Heronim Ruta Członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu
Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń
2001 2012 2015

(1) spełniają kryteria niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW w Rozdziale III punkcie 6

 

Zygmunt Solorz-Żak jest jednym z największych przedsiębiorców prywatnych w Polsce, prowadzącym działalność biznesową w różnych dziedzinach polskiej gospodarki. Pod koniec lat 80-tych założył Przedsiębiorstwo Zagraniczne SOLPOL. Na początku lat 90-tych zaangażował się w media inwestując w Kurier Polski. W 1993 roku uruchomił pierwszą w Polsce prywatną telewizję satelitarną Polsat, która w wyniku otrzymania koncesji w tym samym roku przekształciła się w telewizję ogólnopolską. W ciągu kilku lat działalności Telewizja Polsat stała się jednym z liderów rynku nadawców telewizyjnych w Polsce. Obecnie Zygmunt Solorz-Żak swoją działalność koncentruje w obszarze mediów i telekomunikacji, przede wszystkim poprzez takie podmioty jak Cyfrowy Polsat S.A. (którego jest również założycielem), Telewizja Polsat Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o. (w którym pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej) i Grupa Midas. W obrębie zainteresowań inwestycyjnych Pana Solorza-Żaka znajdują się również przedsiębiorstwa z obszaru energetyki (ZE PAK S.A.), finansów i bankowości (Plus Bank S.A.) oraz nieruchomości (Port Praski Sp. z o.o.). Pan Solorz-Żak posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego przewodnicząc lub zasiadając w Radach Nadzorczych takich spółek jak m.in. Telewizja Polsat Sp. z o.o., Midas S.A., Plus Bank S.A. i ZE PAK S.A.

Robert Gwiazdowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Od 1997 roku posiada tytuł Doradcy Inwestycyjnego. Pan Gwiazdowski jest również arbitrem w procesach arbitrażowych oraz sędzią Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jest Prezydentem Centrum im. Adama Smitha. W latach 1985 - 2006 był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Warszawskim (asystent a następnie adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji). W latach 1992-2002 był partnerem w firmie adwokackiej Smoktunowicz & Falandysz. W latach 1994-2004 był Szefem Komisji Podatkowej Centrum im. Adama Smitha. Od 2002 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawno-podatkowego
i finansowo-ekonomicznego pod firmą Gwiazdowski Consulting. Pan Gwiazdowski jest autorem komentarzy na tematy podatkowe i gospodarcze w polskich stacjach telewizyjnych i radiowych oraz autorem wielu publikacji oraz artykułów naukowych. Pan Gwiazdowski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Gemius S.A., MNI S.A. (niezależny członek Rady Nadzorczej) oraz DGA S.A. (niezależny członek Rady Nadzorczej).

Andrzej Papis jest Radcą Prawnym. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W latach 1998 - 1999 był asystentem w zespole prof. M. Kuleszy ds. reformy administracyjnej kraju, następnie współpracownikiem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Od 2000 roku jest prawnikiem Telewizji Polsat Sp. z o.o. a od 2001 roku Inwestycji Polskich Sp. z o.o., gdzie pełni również funkcję prokurenta. Od 2003 roku w Zarządzie TFP Sp. z o.o., od 2013 roku Prezes Zarządu. Od 2004 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Elektrim S.A. a od 2007 jest członkiem Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. W latach 2007 - 2010 był członkiem Rady Nadzorczej Media-Biznes Sp. z o.o. W 2011 roku został powołany do Rady Nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o., natomiast w lutym 2014 roku objął funkcję wiceprzewodniczącego.

Leszek Reksa jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w różnych przedsiębiorstwach. Od blisko 15 lat pracuje w bankowości na stanowiskach menedżerskich (duża instytucja bankowa). Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego - był Prezesem Zarządu PHU BIMOT S.A., członkiem Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A. i członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.

Heronim Ruta ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jest pracownikiem firmy Ster Sp. z o.o. oraz pełni funkcje w Radach Nadzorczych Plus Bank S.A., PAI Media S.A., Gurex S.A., oraz Telewizja Polsat Sp. z o.o. W latach 1973 - 1978 był stażystą a następnie specjalistą technologiem elektrykiem w Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit Erg, w latach 1978 - 1979 był specjalistą nadzorującym budowę doświadczalnego wagonu do wykrywania ultradĽwiękami pęknięć w szynach w Centralnym Ośrodku Badań Techniki Kolejnictwa. W 1980 roku pracował dla Cementation International Limited, Londyn, projektując elektrykę hotelu Marriott w Warszawie. W latach 1980-1987 był kierownikiem Wytwórczo-Usługowej Spółdzielni Pracy. W roku 1987 założył Herom Sp. z o.o., której był prezesem do 1992 roku. W latach 1992-1994 był prezesem Ster Sp. z o.o., i w latach 1991-1998 prowadził indywidualną działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług sprzętem elektronicznym oraz budowy sieci nadajników telewizyjnych dla Telewizji Polsat S.A. W latach 2002 - 2005 był członkiem Zarządu Polaris Finance B.V., a w latach 2002 - 2004 członkiem Rady Nadzorczej Uzddaroji Akcine Bendrove Baltijos Televizja. Od listopada 2011 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o.

Opis działania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Spółki z dnia 3 grudnia 2007 roku.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. W ramach sprawowania nadzoru, Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu wszelkich informacji i dokumentów dotyczących działalności Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Rada Nadzorcza może - nie uchybiając kompetencjom innych organów Spółki - wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą ponadto sprawy zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych, a w szczególności:

a. ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym, ocena sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat oraz składania Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników badań,
b. sporządzanie raz w roku i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
c. powoływanie członków Zarządu,
d. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu
niemogących sprawować swoich czynności,
e. zawieszanie z ważnych przyczyn w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
f. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
g. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
h. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
i. wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:

a. dokonanie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny pracy Zarządu,
b. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
c. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Spółki opracowanych przez Zarząd,
d. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
e. wyrażanie zgody na uczestniczenie w innych spółkach,
f. wyrażanie zgody na powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków organów spółek zależnych,
g. wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym,
h. wyrażenie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności skutkujących zaciągnięciem zobowiązania,
z wyjątkiem:
- czynności przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym programie działania Spółki, lub
- czynności skutkującej zaciągnięciem zobowiązania do wartości 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych, nie w tysiącach), w tym także udzielanie poręczeń lub gwarancji oraz wystawianie lub poręczanie weksli, dokonywanej w ramach bieżącej działalności, w tym w szczególności działalności w zakresie płatnej telewizji cyfrowej, usługi dostępu do Internetu oraz działalności wirtualnego operatora telefonii komórkowej,
i. wydawanie, na wniosek Zarządu, opinii we wszystkich istotnych dla Spółki sprawach.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie przed wyborem członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, określa liczbę członków Rady Nadzorczej. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata i jest wspólna.

W skład Rady Nadzorczej może wchodzić dwóch członków spełniających kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej, określone w zasadach ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez osobę zwołującą posiedzenie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, bądĽ członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady Nadzorczej wskazany na piśmie przez Przewodniczącego lub inny członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków obecnych na posiedzeniu.

Przewodniczący zwołuje ponadto posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się najpóĽniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku Przewodniczącemu.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W razie równości przeważa głos Przewodniczącego. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu nie mniej niż połowy składu Rady.

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jak również członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w Walnych Zgromadzeniach.

Ponadto w ramach wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza powinna:

a. raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
b. raz w roku dokonać i przedstawić zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
c. rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
 
Komitety Rady Nadzorczej

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe, w szczególności Komitet Audytu lub Komitet do spraw Wynagrodzeń, lub Komitety ad hoc do rozpatrywania określonych spraw pozostających w kompetencji Rady Nadzorczej lub działające jako organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.

W skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2013 roku wchodzili następujący członkowie Rady Nadzorczej:

- Heronim Ruta,
- Robert Gwiazdowski, niezależny członek Rady Nadzorczej,
- Leszek Reksa, niezależny członek Rady Nadzorczej.

Skład Komitetu Audytu spełnia wymogi określone przez art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, zgodnie z którym w skład Komitetu Audytu powinno wchodzić co najmniej trzech członków, w tym przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
Komitet do spraw Wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2013 roku tworzyli następujący członkowie Rady Nadzorczej:

- Zygmunt Solorz-Żak,
- Heronim Ruta.

Do posiedzeń, uchwał oraz protokołów komitetów Rady Nadzorczej stosuje się postanowienia Regulaminu, z zastrzeżeniem poniższych informacji.

Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, w drodze uchwały. Komitet wybiera, w drodze uchwały, przewodniczącego danego komitetu spośród swoich członków. Mandat członka danego komitetu wygasa wraz z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały postanowić o odwołaniu ze składu danego komitetu także przed wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej. Odwołanie ze składu komitetu nie jest równoznaczne z odwołaniem ze składu Rady Nadzorczej.

Pierwsze posiedzenie komitetu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej. Posiedzenia komitetów są zwoływane w miarę potrzeb przy zapewnieniu wypełniania przez dany komitet powierzonych mu zadań. Protokoły posiedzeń oraz uchwały podjęte przez komitet są udostępniane członkom Rady niewchodzącym w skład danego komitetu. Pracami danego komitetu kieruje przewodniczący komitetu. Przewodniczący sprawuje również nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń komitetu.

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 22.08.2014