Cyfrowy Polsat emituje warranty subskrypcyjne

Data: 
05 kwi 2011

Cyfrowy Polsat zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej dotyczącej zakupu 100% akcji Telewizji Polsat wyemitował 80.027.836 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H o wartości 1,15 mld zł, stanowiących jeden z elementów finansowania transakcji.

Spółka zawarła z MAT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, KOMA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Karswell Limited oraz Sensor Overseas Limited umowy subskrypcyjne, dotyczące objęcia łącznie 80.027.836 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H. Warranty subskrypcyjne serii H uprawniają ich posiadaczy do objęcia emitowanych przez spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej cztery grosze każda.

Na podstawie umów subskrypcyjnych, Cyfrowy Polsat złożył ofertę nieodpłatnego objęcia, a każdy z podmiotów przyjął ofertę objęcia zaoferowanych warrantów subskrypcyjnych w proporcjach: MAT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - 14.135.690, KOMA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - 2.494.526, Karswell Limited - 53.887.972, Sensor Overseas Limited - 9.509.648.

Objęte warranty subskrypcyjne uprawniają podmioty do objęcia w tej samej liczbie akcji zwykłych na okaziciela serii H w kapitale zakładowym spółki w terminie do 30 września 2011 r., w zamian za wkład pieniężny w wysokości 14, 37 zł za jedną akcję.

Zawarcie umów objęcia warrantów subskrypcyjnych stanowi spełnienie się jednego z warunków zawieszających przewidzianych w umowie inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2010 r. Wczoraj Cyfrowy Polsat zawarł umowy kredytowe z konsorcjum banków, które udzieli spółce finansowania dłużnego na zakup akcji Telewizji Polsat na łączną kwotę do 3 mld zł. Finansowanie dłużne zostanie wykorzystane w transakcji równocześnie z emisją warrantów o wartości 1,15 mld zł zamiennych na akcje. Cyfrowy Polsat kupuje 100% akcji Telewizji Polsat za 3,75 mld zł.

prstats.po?p=220489

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 25.09.2014