Zakończenie transakcji zakupu Telewizji Polsat przez Cyfrowy Polsat

Data: 
22 kwi 2011

Cyfrowy Polsat zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej z 15 listopada 2010 r., w wyniku zawarcia umów dotyczących nabycia przez spółkę 100% akcji w kapitale zakładowym Telewizji Polsat oraz emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H dla akcjonariuszy Telewizji Polsat, zakończył transakcję zakupu Telewizji Polsat.

Nabycie 100% akcji Telewizji Polsat

W dniu 20 kwietnia 2011 r. Cyfrowy Polsat zawarł umowy, w wyniku których nabył 2.369.467 akcji w kapitale zakładowym Telewizji Polsat o wartości nominalnej 100 zł każda za łączną cenę 3,75 mld zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Część kwoty za akcje Telewizji Polsat, tj. 2,6 mld zł zostanie zapłacona przelewem w terminie 48 dni od daty zawarcia umów sprzedaży, jednak nie wcześniej niż po wydaniu przez sprzedających akcji Telewizji Polsat. Ma do tego posłużyć finansowanie dłużne pozyskane w wyniku zawarcia przez Cyfrowy Polsat w dniu 31 marca br. umów kredytowych z konsorcjum banków. Pozostała część ceny, tj. 1,15 mld zł została zapłacona w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych, uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Posiadacze imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H w dniu 20 kwietnia objęli akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, po cenie emisyjnej 14,37 złotych za jedną akcję. W wyniku emisji akcji serii H, kapitał zakładowy spółki został podwyższony o kwotę 3.201.113,44 złotych i wynosi obecnie 13.934.113,44 złotych oraz dzieli się na 348.352.836 akcji. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu wynosi obecnie 527.770.337.

Największa grupa medialna w Polsce

W wyniku przeprowadzonej transakcji Cyfrowy Polsat wraz z Telewizją Polsat utworzyły największą grupę medialną w Polsce. Zakup Telewizji Polsat przez Cyfrowy Polsat, to połączenie dwóch znaczących biznesów o różnych źródłach przychodów. Cyfrowy Polsat jest niekwestionowanym liderem rynku płatnej telewizji z bazą niemal 3,5 mln abonentów. Telewizja Polsat ma natomiast wiodącą pozycję na rynku nadawców. Transakcja zapewni Grupie Cyfrowy Polsat znaczącą dywersyfikację przychodów, przy jednoczesnych synergiach zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. Jednak przede wszystkim wzmocni przewagi konkurencyjne grupy, niezbędne do dalszego wzrostu na dynamicznie rozwijających się rynkach płatnej telewizji i nadawców telewizyjnych.

prstats.po?p=220618

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 25.09.2014