Wzmocnienie Grupy Polsat

Data: 
28 mar 2013

Cyfrowy Polsat koncentruje się na głównych obszarach działalności grupy. W związku z tym Grupa Polsat podpisała warunkową umowę zbycia spółki RSTV na rzecz Emitel Sp. z o.o. za kwotę 45,5 mln zł, a Telewizja Polsat podpisała warunkową umowę nabycia spółki Polskie Media S.A. będącej nadawcą kanałów TV4 i TV6. Transakcja o wartości 99 mln zł powinna zostać sfinalizowana już w lipcu 2013 r. 

- Nabycie kanałów TV4 i TV6 wpisuje się w strategię Grupy Polsat, której celem jest umocnienie pozycji rynkowej Telewizji Polsat poprzez wzrost oglądalności. Kanały TV4 i TV6 mają koncesję na nadawanie w ramach naziemnej telewizji cyfrowej, która obecnie jest najdynamicznej rozwijającym się segmentem dystrybucyjnym na rynku telewizyjnym – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A.

Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych. Zarząd Cyfrowego Polsatu uważa, że wartość spółki Polskie Media w kwocie 99 mln zł jest atrakcyjna i korzystna dla akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu. Niezależna opinia firmy doradczej KPMG przygotowana dla zarządu Cyfrowego Polsatu potwierdza, że warunki cenowe planowanej transakcji są godziwe z punktu widzenia interesów Cyfrowego Polsatu. Według szacunków spółki mnożnik EV/EBITDA 2013F jest znacząco niższy od transakcji porównywalnych, w tym transakcji zakupu Telewizji Polsat, a transakcja sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji spółki Polskie Media przez TVN w 2011 r. implikowałaby wycenę na poziomie ok. 118 mln zł.

Zarząd Cyfrowego Polsatu spodziewa się osiągnięcia w wyniku przeprowadzonej transakcji licznych synergii, między innymi:

  • programowych
  • technicznych
  • marketingowych
  • funkcjonowania działów wspierających

- Grupa Polsat wraz z nowo nabytymi kanałami TV4 i TV6 miała w 2012 r. 23,5-procentowy udział      w oglądalności, a jej udział w rynku reklamy wyniósł 25,3 procent. Spółka Polskie Media odnotowuje rosnące przychody reklamowe w wyniku zwiększania zasięgu technicznego oraz uruchomienia nowego kanału TV6. Okresowo wyższe koszty prowadzonej działalności wynikają głównie z przejściowego efektu podwójnego nadawania analogowego i cyfrowego – podkreśla Dominik Libicki.

Zakończenie procesu akwizycyjnego planowane jest na lipiec br. Aby transakcja doszła do skutku, muszą zostać spełnione dwa warunki zawieszające – kupujący musi uzyskać zgodę UOKiK, a sprzedający muszą wykupić udziałowców mniejszościowych.

Sprzedaż RSTV, spółki świadczącej usługi transmisji sygnału w większości na rzecz Grupy Polsat, wynika z chęci skoncentrowania się na dwóch głównych segmentach działalności grupy - świadczeniu usług dla klientów indywidualnych oraz nadawaniu i produkcji telewizyjnej.

W związku z przejściem w ramach telewizji naziemnej z nadawania analogowego na cyfrowe, dalsza działalność spółki RSTV wiązałaby się z koniecznością ponoszenia dodatkowych inwestycji i nie dawałaby Grupie Polsat możliwości uzyskania w przyszłości dodatkowych synergii. Warunkami zawieszającymi dojście do skutku powyższej transakcji są: wyrażenie zgody przez banki będące stronami umowy kredytowej (SFA) Cyfrowego Polsatu, zwolnienie wszystkich zabezpieczeń (na akcjach i majątku spółki) związanych z umową kredytową i emisją obligacji oraz rejestracja przez sąd podziału RSTV.

Zgodnie z posiadaną przez Cyfrowy Polsat umową kredytową środki pozyskane ze zbycia udziałów w spółce RSTV w kwocie 45,5 mln zł zostaną w całości przeznaczone na częściową spłatę kredytu terminowego zaciągniętego na zakup Telewizji Polsat.

prstats.po?p=238162

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 03.10.2014