EBOiR nowym akcjonariuszem Cyfrowego Polsatu

Data: 
20 gru 2013

Europejski Banki Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) przyjął ofertę nabycia akcji a tym samym uzyskania statusu akcjonariusza Cyfrowego Polsatu po przejęciu przez Cyfrowy Polsat spółki Metelem Holding Company Limited (Metelem) będącej właścicielem spółki Polkomtel, operatora komórkowego sieci Plus. Transakcja nabycia spółki Metelem została ogłoszona w listopadzie 2013 r.

W wyniku transakcji Cyfrowy Polsat nabędzie około 16,23% udziałów Metelem należących do EBOiR. W zamian EBOiR obejmie akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Cyfrowego Polsatu reprezentujące około 7,39% kapitału zakładowego Cyfrowego Polsatu.

- Z radością przyjęliśmy informację o decyzji EBOiR dotyczącej udziału w transakcji nabycia Metelem. Nie tylko umożliwi nam ona przejęcie 100% udziałów w spółce, która w pełni kontroluje Polkomtel, ale stanowi dla nas potwierdzenie zasadności realizacji transakcji i przyjętej logiki biznesowej– mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A.

- EBOiR wspiera tę transakcję, ponieważ stworzy ona wyjątkową w tym regionie Europy połączoną platformę medialno – telekomunikacyjną. Mamy zaufanie do kadry zarządzającej i liczymy na znaczącą poprawę efektywności oraz korzyści z synergii, które dodatkowo wzmocnią tę czołową polską spółkę. Będziemy aktywnym akcjonariuszem i liczymy na możliwość dalszego przyczyniania się do pomyślnego rozwoju Cyfrowego Polsatu – dodał Izzet Guney, Dyrektor kierujący grupą ds. informatyki i łączności (ICT) w EBOiR.

Po transakcji Grupa Cyfrowy Polsat wraz z Polkomtelem stanie się jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Przychody proforma nowej Grupy Cyfrowy Polsat na koniec 3 kw. 2013 r. wyniosłyby9,7 mld zł, EBITDA 3,9 mld zł, marża EBITDA 40,1%, a operacyjne przepływy pieniężne 3,6 mld zł.Skonsolidowane zadłużenie netto proforma po połączeniu wyniosłoby 3,1x EBITDA, a celem Zarządu jest obniżenie tego wskaźnika poniżej 2,5x dług netto/EBITDA do końca 2016 r. Finalizacja transakcji jest oczekiwana w połowie 2014 r., z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków prawnych dla transakcji, opisanych szczegółowo w raporcie bieżącym Cyfrowego Polsatu.

Na potrzeby zawarcia umowy z EBOiR Cyfrowemu Polsatowi doradzał Trigon (wyłączny doradca finansowy) oraz kancelaria prawna Greenberg Traurig (doradca prawny w zakresie prawa polskiego i angielskiego). EBOiR korzystał z doradztwa prawnego kancelarii Locke Lord (doradca prawny w zakresie prawa angielskiego) oraz Dentons (doradca prawny w zakresie prawa polskiego).

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy komunikat został przygotowany przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) wyłącznie w celu informacyjnym i w żadnym przypadku nie może być traktowany jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki.

W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszym komunikacie za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani osoby działające w imieniu Spółki, nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać, wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszego komunikatu lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszego komunikatu.

Spółka nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszym komunikacie na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń dotyczących Spółki, jej wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego.

Niniejszy komunikat nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii.

Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników Spółki, a w szczególności stwierdzenia dotyczące kondycji finansowej Spółki, strategii działalności, planów oraz celów stawianych przez Zarząd w odniesieniu do przyszłej działalności są wewnętrznymi celami finansowymi Spółki i nie stanowią ani nie powinny być odczytywane jako projekcje czy prognozy finansowe Spółki. Stwierdzenia te opierają się na szeregu założeń dotyczących obecnej i przyszłej strategii działalności Spółki oraz otoczenia, w którym Spółka będzie funkcjonować w przyszłości i obejmują znane oraz nieznane czynniki ryzyka, niewiadome, a także inne istotne czynniki, które mogą sprawić, że faktyczne wyniki lub osiągnięcia Spółki będą w sposób znaczący odbiegać od przyszłych wyników lub osiągnięć wyrażonych lub wynikających z omawianych stwierdzeń.

prstats.po?p=263367

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 24.09.2014