Cyfrowy Polsat S.A. realizuje opcję put akcji Sferia S.A.

Data: 
13 mar 2009

Spółka Cyfrowy Polsat S.A. wykonała prawo opcji, umożliwiające Spółce odsprzedaż 350 tysięcy akcji nowej emisji spółki Sferia S.A., objętych w dn. 11 marca br.

Na podstawie zawartej z Panem Zygmuntem Solorzem-Żakiem umowy opcji sprzedaży, Pan Zygmunt Solorz-Żak albo podmiot przez niego wskazany nabędzie od Cyfrowego Polsatu S.A. akcje objęte przez platformę w Sferia S.A. Transakcja dotyczy wszystkich 350 tysięcy akcji imiennych uprzywilejowanych serii G, o wartości nominalnej 100 zł każda, nabytych po cenie emisyjnej 152,56 zł za akcję, stanowiących ok. 11% w podwyższonym kapitale zakładowym operatora. Akcje zostaną sprzedane za cenę ich nabycia, czyli 53,396 mln zł powiększoną o odsetki w wysokości 5,5% w stosunku rocznym.

Decyzję o wykonaniu opcji sprzedaży podjęliśmy przy akceptacji Rady Nadzorczej z uwagi na brak aprobaty ze strony części akcjonariuszy mniejszościowych dla zaangażowania kapitałowego Cyfrowego Polsatu w Sferię. Jednocześnie chciałbym jednoznacznie podkreślić, że zamierzamy kontynuować przyjętą strategię rozwoju naszych usług w kierunku usług zintegrowanych multi play.  - powiedział Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

prstats.po?p=220448

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 26.09.2014