200 milionów dywidendy Cyfrowego Polsatu

Data: 
15 maj 2009

W dniu 14 maja 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 0,75 zł na jedną akcję.

Z  271.277.066,74 zł zysku netto Spółki za 2008 r. 201.243.750,00 zł zostanie wypłaconych akcjonariuszom Spółki w formie dywidendy. Pozostała część zysku w wysokości 70.033.316,74 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.
Dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2008 jest 1 czerwca 2009 roku, natomiast na dni wypłaty dywidendy wybrano 16 czerwca 2009 roku dla kwoty 134.162.500,00 zł oraz dzień 21 października 2009 roku dla kwoty 67.081.250,00 zł.

Cyfrowy Polsat jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. W 2008 roku wygenerowaliśmy ponad 316 mln zł z działalności operacyjnej. Nasze saldo gotówki zdecydowanie przekracza saldo zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Uznaje się, że bezpieczny poziom zadłużenia, w takich branżach jak nasza, waha się pomiędzy 1,5 do 2 razy EBITDA, co oznacza, że nie tylko generujemy środki pieniężne z działalności operacyjnej, ale również mamy potencjalnie możliwość zaciągnięcia nowych zobowiązań, gdyby taka konieczność nastąpiła. Biorąc to pod uwagę uważam, że wypłata dywidendy w uchwalonej wysokości w żaden sposób nie wpływa na możliwość realizowania celów strategicznych naszej Spółki. - powiedział Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

prstats.po?p=220470

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 26.09.2014